Si­lue­ta fru­moa­să cu mă­su­ră se ți­ne!

Pos­tul și Cră­ci­u­nul sunt do­uă pe­ri­oa­de so­li­ci­tan­te pen­tru si­lue­tă. Cu toa­te res­tri­cți­i­le și ulte­ri­or is­pi­te­le, pu­tem să tre­cem cu bi­ne pes­te aces­te pro­vo­cări. Cum anu­me? Cu aju­to­rul sfa­tu­ri­lor Lu­i­zei Ea­co­bes­cu, nu­triți­o­nist Cli­ni­ca To­man.

Femeia - - CONTENTS -

Un post in­te­li­gent

Pos­tu­ri­le sunt bi­ne-veni­te pen­tru or­ga­nism. Ne aju­tă să ne de­to­xi­fi­căm, sunt un fel de re­la­xa­re pen­tru or­ga­nism. Ali­men­te­le fi­ind mult mai ușor de di­ge­rat, or­ga­nis­mul nu mai chel­tu­i­ește atât de mul­tă ener­gie cu di­ges­tia. În post chiar am pu­tea slă­bi, da­că știm ce să mâncăm ast­fel încât să adu­cem nu­tri­e­nții ne­ce­sari și să obți­nem sen­zația de sați­e­ta­te. „Lu­mea mă­nâncă în post mul­tă pâi­ne, pas­te și car­to­fi pen­tru că nu știe ce altce­va să con­su­me“,

spu­ne Lu­i­za. Și vi­ne cu câte­va sfa­turi, ușor de pus în prac­ti­că.

Pe lângă con­su­mul ma­re de le­gu­me și fruc­te, avem do­uă obi­ec­ti­ve ma­jo­re: să adu­cem or­ga­nis­mu­lui pro­tei­ne ve­ge­ta­le și să evi­tăm pră­je­li­le. Pu­tem asi­gu­ra apor­tul de pro­tei­ne prin: ci­u­perci, soia, to­fu, lin­te și fa­so­le. Dar să nu ui­tăm că exis­tă dez­le­gări la pește, o sur­să im­por­tan­tă de pro­tei­ne bu­ne.

Se­mi­nțe­le sunt o altă sur­să de ener­gie și sați­e­ta­te, dar tre­bu­ie con­su­ma­te cu mo­de­rație, cam 30 g, cât înca­pe în pal­mă.

O altă re­gu­lă es­te să avem trei me­se pe zi și do­uă gus­tări. Mâncând din trei în trei ore, me­nți­nem gli­ce­mia con­stan­tă (ne fe­rește de pof­te) și me­ta­bo­lis­mul alert. Ul­ti­ma ma­să tre­bu­ie să fie înain­te cu pa­tru ore de somn, pen­tru ca or­ga­nis­mul să ai­bă timp să di­ge­re mânca­rea. Ace­as­ta fi­ind o re­gu­lă pen­tru ori­ce pe­ri­oa­dă, nu doar în pe­ri­oa­da pos­tu­lui.

Car­to­fii buni sunt cei dulci pen­tru că au car­bo­hi­drați ca­re aduc sați­e­ta­te, dar și mul­te vi­ta­mi­ne și an­ti­o­xi­da­nți. În schimb, car­to­fi­lor obișnu­iți, atunci când îi fi­er­bem, le crește in­di­ce­le gli­ce­mic la 130, mai ma­re de­cât al făi­noa­se­lor. Co­pți sau pră­jiți, in­di­ce­le es­te de 70, adi­că tot ma­re.

Su­sa­nul are cea mai ma­re can­ti­ta­te de cal­ciu din sfe­ra ve­ge­ta­lă!

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.