Can­ce­rul: mi­turi, sfa­turi, tra­ta­men­te ino­va­toa­re și po­vești

Femeia - - CONTENTS -

Apro­xi­ma­tiv o trei­me din de­ce­se­le pro­vo­ca­te de can­cer sunt cau­za­te de fac­tori de risc do­ve­diți: fu­ma­tul, se­den­ta­ris­mul, ali­men­tația ne­să­nă­toa­să, su­pra­so­li­ci­ta­rea, con­su­mul exa­ge­rat de al­cool sau ex­pu­ne­rea la soa­re fă­ră pro­te­cție. Însă in­ter­ne­tul es­te plin de nu­me­roa­se cau­ze mai mult sau mai puțin con­fir­ma­te. Une­le ră­mân doar mi­turi, iar alte­le, chiar da­că nu sunt ex­pli­ca­te de ști­i­nță, se si­tue­a­ză în zo­na de risc și e bi­ne să li­mi­tăm pe cât po­si­bil acți­u­nea lor. Să nu ui­tăm că, des­co­pe­rit din vre­me, can­ce­rul poa­te fi învins, iar tra­ta­men­te­le sunt din ce în ce mai in­te­li­gen­te și mai țin­ti­te.

Frip­tu­ra la gră­tar

Pre­pa­ra­rea căr­nii la tem­pe­ra­turi ri­di­ca­te du­ce la for­ma­rea unor sub­sta­nțe (pe su­pra­fețe­le car­bo­ni­za­te) ca­re pot crește ris­cul de apa­riție a can­ce­ru­lui. Asta ara­tă stu­di­i­le fă­cu­te pe ani­ma­le, însă noi nu pu­tem con­su­ma can­ti­tăți atât de mari încât să ne pu­nem în pe­ri­col, chiar da­că mâncăm gră­tar de trei ori pe zi, spun cer­ce­tă­to­rii. To­tuși, e bi­ne să evi­tăm ar­su­ra căr­nii și să înde­păr­tăm pă­rți­le car­bo­ni­za­te.

Ali­men­tația

Nu­triția es­te im­por­tan­tă și un anu­mit mod de viață fa­vo­ri­ze­a­ză o viață să­nă­toa­să și sca­de ris­cul de apa­riție a can­ce­ru­lui, dar cau­ze­le ge­ne­ti­ce pre­va­le­a­ză, spun me­di­cii. „Ul­ti­mul stu­diu pri­vind ali­men­tația bio ara­tă că ea sca­de ris­cul de can­cer, dar în ace­lași timp tre­bu­ie să fim co­nști­e­nți că ali­men­te­le nu pot pro­vo­ca sau vin­de­ca un can­cer, ace­as­tă afe­cți­u­ne fi­ind ge­ne­ti­că. În plus, oda­tă ce a apă­rut boa­la, mu­lți cred că, adop­tând o ali­men­tație să­nă­toa­să, vor aju­ta pro­ce­sul de vin­de­ca­re, dar ace­as­tă schim­ba­re ma­jo­ră es­te per­ce­pu­tă de or­ga­nism ca un stres și poa­te fa­ce mai mult rău“, spu­ne prof. dr. Ale­xan­dru Bli­da­ru, me­dic pri­mar chi­rur­gie ge­ne­ra­lă și me­dic pri­mar on­co­lo­gie me­di­ca­lă.

De la vop­se­aua de păr și te­le­fo­nul mo­bil la sti­cle­le de plas­tic și pu­dra de talc, in­ter­ne­tul es­te plin de mi­turi des­pre cau­ze­le can­ce­ru­lui. Ce es­te ade­vă­rat și ce nu?

Ate­nție la Dr. Goo­gle!

Mu­lți se ui­tă pe in­ter­net și pun în opo­ziție in­for­mați­i­le de aco­lo cu ce spu­ne me­di­cul. „Dr. Goo­gle nu a ter­mi­nat Me­di­ci­na și nu are prac­ti­că on­co­lo­gi­că. Întot­de­au­na e bi­ne să avem și o a do­ua opi­nie, da­că exis­tă sus­pi­ci­uni. Ves­tea bu­nă es­te că azi tra­ta­men­te­le nu mai ur­me­a­ză nea­pă­rat un pro­to­col stan­dard, ci pot fi per­so­na­li­za­te și ast­fel de­vin efi­ci­en­te“, es­te de pă­re­re prof. dr. Ale­xan­dru Bli­da­ru, me­dic pri­mar chi­rur­gie ge­ne­ra­lă și me­dic pri­mar on­co­lo­gie me­di­ca­lă.

Pro­gram de re­con­stru­cție ma­ma­ră

În ța­ra noas­tră, a fost im­ple­men­tat un pro­gram de re­con­stru­cții ma­ma­re de­con­tat de Ca­sa de Asi­gu­rări de Să­nă­ta­te. În ca­zul în ca­re o fe­meie are ne­voie de o ope­rație de mas­tec­to­mie, ea be­ne­fi­cia­ză de re­con­stru­cție ma­ma­ră în ace­e­ași ope­rație sau la dis­ta­nță, în fun­cție de in­di­cați­i­le me­di­ca­le.

Ope­rația es­te sal­va­toa­re?

Deși mu­lți se fe­resc de chi­mi­o­te­ra­pie pen­tru că o con­si­de­ră dău­nă­toa­re cor­pu­lui, dar și din cau­za simp­to­me­lor ne­plă­cu­te, me­di­cii cred că, în ca­zul can­ce­re­lor mai puțin avan­sa­te, ea es­te cea ca­re per­mi­te sal­va­rea vi­eții, dar aju­tă și actul chi­rur­gi­cal, res­pec­tiv în tim­pul ope­rați­ei să se înde­păr­te­ze cât mai puțin din or­ga­nul afec­tat. Acest as­pect es­te be­ne­fic din punc­tul de ve­de­re al tim­pu­lui de su­pra­vi­ețu­i­re, dar și es­te­tic une­ori.

Ana­li­ze gra­tu­i­te pen­tru sân

Nu­mă­rul ca­zu­ri­lor de can­cer ma­mar crește an de an în ța­ra noas­tră și vi­i­to­rul es­te sum­bru. Se es­ti­me­a­ză că în anii ur­mă­tori nu­mă­rul de ca­zuri noi pe an va de­păși 10.000. Diag­nos­ti­cat din timp, el poa­te fi tra­tat, iar ana­li­ze­le pot de­ve­ni sal­va­toa­re. Deși nu exis­tă un pro­gram nați­o­nal de scre­e­ning pen­tru can­ce­rul de sân, eco­gra­fia ma­ma­ră și ma­mo­gra­fia pot fi fă­cu­te gra­tu­it cu tri­mi­te­re de la me­di­cul de fa­mi­lie. Me­di­cii re­co­man­dă o eco­gra­fie o da­tă pe an până la 40 de ani și o ma­mo­gra­fie du­pă ace­as­tă vârstă. Cer­ce­tă­to­rii Ro­che ne aduc vești bu­ne în ce­ea ce pri­vește tra­ta­men­tul can­ce­ru­lui: imu­no­te­ra­pia. Asta nu înse­am­nă că tra­ta­men­te­le cla­si­ce nu mai sunt de ac­tua­li­ta­te, ci doar că me­di­ci­na a fă­cut un pas im­por­tant. Imu­no­te­ra­pi­i­le on­co­lo­gi­ce fo­lo­sesc sis­te­mul imu­ni­tar pen­tru a lup­ta împo­tri­va can­ce­ru­lui. Fie an­ti­cor­pi dez­vol­tați în la­bo­ra­tor sunt ino­cu­lați pen­tru a fa­ce mai vi­zi­bi­le ce­lu­le­le can­ce­roa­se, ca apoi sis­te­mul imu­ni­tar să le de­pis­te­ze și să le dis­tru­gă, fie se sti­mu­le­a­ză sis­te­mul imu­ni­tar pen­tru a ata­ca ce­lu­le­le ma­lig­ne sau se sti­mu­le­a­ză între­gul sis­tem imu­ni­tar, dar nu se țin­tește în mod spe­ci­fic tu­moa­rea, însă ce­lu­le­le imu­ne sunt într­un nu­măr mai ma­re și de­vin mai efi­ci­en­te în gă­si­rea și dis­tru­ge­rea ce­lu­le­lor can­ce­roa­se.

Din pă­ca­te, e ne­voie de timp, pen­tru că tu­mo­ri­le nu se re­duc ime­diat, efec­tul fi­ind mai lent de­cât în ca­zul te­ra­pi­i­lor cla­si­ce (ra­di­o­te­ra­pie sau chi­mi­o­te­ra­pie). Nici nu sunt po­tri­vi­te pen­tru toa­tă lu­mea, fi­in­dcă nu toți re­a­cți­o­năm la fel. De­o­cam­da­tă, sunt re­co­man­da­te nu­mai în câte­va for­me de can­cer: me­la­nom, pul­mo­nar, de ve­zi­că uri­na­ră, re­nal și lim­fom Hod­gkin. Unii pa­ci­e­nți pot re­si­mți câte­va efec­te se­cun­da­re, de­oa­re­ce sis­te­mul imu­ni­tar es­te sti­mu­lat în ex­ces: eru­pții cu­ta­na­te, simp­to­me de gri­pă, obo­se­a­lă, fe­bră, afe­cți­uni gas­troin­tes­ti­na­le, ti­roi­di­e­ne sau pul­mo­na­re. Une­le sunt ușoa­re și trec re­pe­de, alte­le pot de­ve­ni gra­ve: și din acest mo­tiv tre­bu­ie ți­nut cont de sta­rea ge­ne­ra­lă a pa­ci­en­tu­lui înain­te de ad­mi­nis­tra­rea aces­tui nou tra­ta­ment.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.