Fil­me de se­zon de (re)vă­zut în fa­mi­lie

Femeia - - CONTENTS -

Din­co­lo de „Sin­gur Aca­să“, de­venit de­ja o tra­diție în ca­se­le ro­mâni­lor de săr­bă­tori, avem su­te de fil­me ca­re îți aduc li­niștea când le ve­zi în fa­mi­lie, în timp ce sa­vu­rați o fe­lie de co­zo­nac și por­to­ca­le. Atunci când lu­mi­ni­le din brad scli­pesc, iar da­că afa­ră mai și nin­ge, poți spu­ne că ai par­te de Cră­ci­u­nul ide­al! Expre­sul Po­lar

(2004)

Un puști obișnu­it nu cre­de în Moș Cră­ci­un și nici în mi­ra­co­le. Dar în aju­nul Cră­ci­u­nu­lui un lu­cru ci­u­dat se întâmplă. La ușa ca­sei sa­le apa­re un tren, iar con­duc­to­rul îl in­vi­tă să ur­ce. Aven­tu­ra vi­eții lui îl va du­ce di­rect la Moș Cră­ci­un. Va cre­de ce­ea ce ve­de? Gen: ani­mație, aven­tu­ră

Elful (2003)

Nu toți el­fii lui Moș Cră­ci­un sunt pi­tici. Bud­dy, un co­pil de la or­fe­li­nat, se stre­coa­ră în sa­cul plin de ju­că­rii al lui Moș Cră­ci­un și se tre­zește din întâmpla­re la Po­lul Nord! „Ca­ri­e­ra” de spi­ri­duș nu i se po­tri­vește întru to­tul, de­oa­re­ce el crește de trei ori mai ma­re de­cât un spi­ri­duș obișnu­it, ajun­gând ast­fel pre­cum Gul­li­ver în Ța­ra Pi­ti­ci­lor. Gen: co­me­die

Cățeii lui Moș Cră­ci­un 2 (2012)

Cățeii Ho­pe, Jin­gle, Cha­ri­ty și No­ble merg cu doam­na Cră­ci­un să des­co­pe­re orașul su­perb Pi­ne­vil­le, un­de ajung să pro­voa­ce o ma­re încur­că­tu­ră. Dar si­tuația ia o ast­fel de tur­nu­ră, încât îl aju­tă din nou pe Moșul să du­că spi­ri­tul Cră­ci­u­nu­lui în între­a­ga lu­me. Gen: fa­mi­lie, aven­tu­ră

Ma­rea cur­să de Cră­ci­un (2011)

Cu aju­to­rul teh­no­lo­gi­ei ul­tra­mo­der­ne din ba­za de ope­rați­uni de la Po­lul Nord, aju­toa­re­le lui Moș Cră­ci­un reușesc să li­vre­ze toa­te ca­do­u­ri­le într-o sin­gu­ră noap­te! Însă anul aces­ta mi­si­u­nea dă greș, un co­pil fi­ind ui­tat. Iar Arthur, fi­ul cel mai tânăr al lui Moș Cră­ci­un, va porni într-o cur­să con­tra­cro­no­me­tru pen­tru ca ul­ti­mul ca­dou să ajun­gă la des­ti­nație înain­te de ivi­rea zo­ri­lor. Gen: ani­mație, co­me­die, fa­mi­lie

Aca­să de Cră­ci­un (2007)

Fil­mul pre­zin­tă o fa­mi­lie afro-ame­ri­ca­nă ca­re se reu­nește în fi­e­ca­re an de Cră­ci­un. Toți co­pi­ii vin la ma­ma, Ma’De­re Whit­fi­eld (Lo­ret­ta De­vi­ne), ca­re lo­cu­i­ește cu fi­ul ei mai mic, dar și cu iu­bi­tul ei Joe, pe ca­re-l roa­gă să ple­ce de aca­să la fi­e­ca­re săr­bă­toa­re, chiar da­că cei­la­lți știu de re­lația sa. Și, cum vin aca­să, aduc cu ei nu­mai be­le­le. Gen: co­me­die, ro­man­tic

Grin­ch (2018)

Ce­le­bră­ri­le din ce în ce mai gran­di­oa­se, mai stră­lu­ci­toa­re și mai zgo­mo­toa­se ale Cră­ci­u­nu­lui per­tur­bă sin­gu­ră­ta­tea și li­niștea lui Grin­ch, ca­re își dă se­a­ma că exis­tă o sin­gu­ră ca­le de a-și câști­ga pa­cea și li­niștea: să fu­re Cră­ci­u­nul. Între timp, Cin­dy-Lou Who, o tână­ră en­tu­zias­tă, plă­nu­i­ește cu gașca sa de pri­e­teni să-l prin­dă pe Moș Cră­ci­un în timp ce își fa­ce tu­rul din Aju­nul Cră­ci­u­nu­lui, pen­tru a-i mu­lțu­mi. To­tuși, pe mă­su­ră ce Cră­ci­u­nul se apro­pie, pla­nul ei bi­ne in­te­nți­o­nat ame­ni­nță să in­tre în co­li­zi­u­ne cu cel in­fam al lui Grin­ch. Gen: ani­mație, co­me­die

Cu­pi­do­nii Cră­ci­u­nu­lui (2011)

Chiar când au ieșit la jog­ging, Rus­ty (la­bra­do­rul) și Cheri (pu­de­lul) s-au îndră­gos­tit la pri­ma ve­de­re. Însă nu doar ei, ci și stă­pânii lor, Su­san si Ja­ke, doi oa­meni cu vi­eți com­pli­ca­te. Se că­să­to­resc, însă cei cinci co­pii ai lor se ce­ar­tă me­reu, iar pri­o­ri­ta­tea căței­lor e să ți­nă fa­mi­lia uni­tă. Gen: co­me­die

Ie­pu­rașul de Cră­ci­un (2010)

O fe­tiță sin­gu­ră și mu­tă, afla­tă în pe­ri­oa­da de pro­bă pen­tru ado­pție într-o fa­mi­lie în ca­re tatăl și fra­te­le vi­treg nu o vor, gă­sește în aju­nul Cră­ci­u­nu­lui un ie­pu­raș ră­nit pe ca­re-l du­ce la bă­trâna „Doam­nă Ie­pu­re“, ca­re-i acor­dă toa­te îngri­ji­ri­le blă­no­su­lui. Fa­ta ră­mâne aco­lo și înce­pe să se sim­tă iu­bi­tă. Gen: dra­mă, fa­mi­lie

Moșul cel rău 2 (2016)

Ali­men­tat de whis­ky-ul de proas­tă ca­li­ta­te, lă­co­mie și ură, Wil­lie fa­ce din nou echi­pă cu mi­cul și fu­ri­o­sul său par­te­ner Mar­cus, pen­tru a dis­tru­ge o ga­lă de ca­ri­ta­te or­ga­ni­za­tă în Aju­nul Cră­ci­u­nu­lui. Și de ace­as­tă da­tă aven­tu­rii i se ală­tu­ră Thur­man, puști­ul su­pra­pon­de­ral și me­reu exal­tat, ca­re vrea să scoa­tă la ive­a­lă bru­ma de uma­ni­ta­te exis­ten­tă în Wil­lie. Gen: co­me­die

Ho, Ho, Ho (2009)

Ho­rațiu, un puști de 8 ani ca­re cre­de în Moș Cră­ci­un, pri­mește drept ca­dou de săr­bă­tori o zi la mall. Dar zi­ua se tran­sfor­mă într-o ve­ri­ta­bi­lă aven­tu­ră în mo­men­tul în ca­re co­pi­lul se pi­er­de de ma­ma sa. El îl întâlnește pe Ion, un pun­gaș de­ghi­zat în Moș Cră­ci­un, aflat în mij­lo­cul unei ope­rați­uni cât se poa­te de ile­ga­le. Gen: aven­tu­ră, co­me­die

Ma­ma l-a pu­pat pe Moș Cră­ci­un (2002)

Du­pă ce află că pă­ri­nții ce­lui mai bun pri­e­ten al său di­vo­rțe­a­ză, Jus­tin își ima­gi­nea­ză tot ce-i mai rău când o ve­de pe ma­ma lui să­ru­tându-l pe Moș Cră­ci­un. Ști­ind că Moș Cră­ci­un răs­plă­tește nu­mai co­pi­ii cu­mi­nți,

Jus­tin de­vi­ne un co­pil obraz­nic și cre­e­a­ză pro­ble­me, spe­rând să-l înde­păr­te­ze ast­fel pe Moș Cră­ci­un de ma­ma sa și să-și păs­tre­ze fa­mi­lia uni­tă. Gen: co­me­die, fa­mi­lie

Coșmar înain­te de Cră­ci­un (1993)

No­mi­na­li­zat atât la Oscar, cât și la Glo­bul de Aur, fil­mul îl adu­ce în prim-plan pe Re­ge­le Do­vle­ac. Ple­când din orașul Hal­lo­we­en, aces­ta ajun­ge din greșe­a­lă la in­tra­rea în orașul Cră­ci­u­nu­lui și es­te atât de impresionat, încât îl ră­pește pe Moș Cră­ci­un și împar­te da­ru­ri­le în lo­cul lui. Nu­mai că, în lo­cul obișnu­i­te­lor da­ruri, co­pi­ii pri­mesc păian­jeni, gândaci și cra­nii. Gen: ani­mație, mu­si­cal

Un Cră­ci­un no­ro­cos (2011)

Hol­ly es­te o ma­mă sin­gu­ră ca­re se me­nți­ne cu greu pe li­nia de plu­ti­re și to­tul se nă­ru­ie când re­a­li­ze­a­ză că bi­le­tul ei câști­gă­tor la lo­te­rie se află în tor­pe­do­ul mași­nii ca­re toc­mai îi fu­se­se fu­ra­tă. Iar Mi­ke, ar­ti­za­nul fur­tu­lui, pu­ne la ca­le un plan prin ca­re s-o obli­ge pe Hol­ly să-i dea ju­mă­ta­te din câștig. Însă Mi­ke se îndră­gos­tește de ea… Gen: fa­mi­lie, ro­man­tic

Pro­fi­tă de va­ca­nța de săr­bă­tori ca să ve­zi câte­va fil­me în fa­mi­lie

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.