# COSMO Self-Ma­de

EDITIA A 3-A, LA BUCURESTI MALL - VITAN

Femeia - - CONTENTS -

În sep­tem­brie, COSMOPOLITAN a in­vi­tat ve­de­te, par­te­neri [i ci­ti­tori la o o nou` ex­pe­ri­enţ` Cosmo Self-Ma­de. Cea de-a treia edi]ie a eveni­men­tu­lui ca­re reu­ne[te cei mai abi­li pro­fe­si­oni[ti în do­me­ni­i­le lor a avut loc în in­cin­ta Bu­cu­re[ti Mall Vitan, un­de Ro­me­lia Pe­lin, Tra­via­ta P`du­ra­ru [i Cris­tian Buc`, trei ma­ke-up ar­ti[ti re­nu­mi]i în in­dus­tria de fru­mu­se]e, au împ`rt`[it cu in­vi­ta]ii COSMO secrete din cu­li­se­le a ce­ea ce înse­amn` s` fii un ma­ke-up ar­tist de suc­ces, c`utat de ve­de­te [i in­vi­tat s` par­ti­ci­pe la cam­pa­ni­i­le pu­bli­ci­ta­re ale unor cli­en]i im­por­tan]i.

Mul­tu­mim par­te­ne­ri­lor no[tri: Bu­cu­re[ti Mall Vitan, AQUA Car­pa­ti­ca, Ro­se Ma­ry, Gar­gan­tua, Mo­ritz Eis, Be­anz Cof­fe, Shi­sei­do.

Ilin­ca Van­dici Ro­me­lia Pe­lin, Tra­via­ta P`du­ra­ru, Cris­tian Buc` Tra­via­ta P`du­ra­ru, Ro­me­lia Pe­lin, Cris­tian Buc` [i Ana-Ma­ria Pru­na­riu

Gi­u­lia Anghe­les­cu, Dia­na Col­cer [i Amir Do­bo[

Mag­da B`ca­nu, C`t`lin Ena­che [i Ma­ria Bur­nea

Ma­ria Andre­ea

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.