Fă­ră să aște­pți ce­va în schimb

Femeia - - EDITORIAL - Cãtãli­na

Când închi­zi ușa ca­sei ta­le și aprin­zi lu­mi­na se­a­ra, du­pă lun­gi ore la bi­rou și prin tra­fic, nu ra­re­ori con­stați că ești sin­gu­ră da­că îți moa­re ba­te­ria te­le­fo­nu­lui. Par­că ai vrea să-ți su­ne ci­ne­va nea­nu­nțat la ușă și, când des­chi­zi, să te to­pești toa­tă vă­zând că e pri­e­te­na de mai bi­ne de 20 de ani. Sau ori­ci­ne cu ca­re ai pu­tea schim­ba o vor­bă de-ade­vă­ra­te­lea. Dar, cu atâta mun­că și aler­gă­tu­ră, cu atâta so­cia­li­za­re vir­tua­lă, par­că ai și ui­tat cum se mai fa­ce în viața re­a­lă. Par­că te-ai săl­bă­ti­cit și cu­vin­te­le ți se opresc în gât. Dar și cu pri­e­te­ne­le astea… Las’ că știi tu, doar ești păți­tă! Ți-ai dori cu ar­doa­re o re­lație, însă ci­ne mai e sin­cer și de­zin­te­re­sat în zi­ua de azi? Și i-ai și aju­tat pe mu­lți alții cu sfa­turi, cu acți­uni con­cre­te, însă ei s-au do­ve­dit ne­re­cu nos­că­tori… Iar pri­e­te­na X me­reu zi­ce așa, ami­ca Y me­reu fa­ce așa, ve­ci­na Z e in­vi­di­oa­să, cum­na­ta le știe ea pe toa­te. Nu, clar, ni­meni nu me­ri­tă ate­nția ta, pri­e­te­nia ta, iu­bi­rea ta! Să fa­că ei pri­mul pas da­că vor re­lații mai strânse!

Și ui­te-așa, tot gă­sin­du-le ce­lor­la­lți cu­su­ruri și tot încer­când să preîntâmpini de­za­mă­gi­ri­le, te-ai închis într-un turn de fil­deș că­ru­ia puțini îi mai dau târcoa­le și în ca­re ție îți vi­ne să ur­li de sin­gu­ră­ta­te. Și ta­re ți-ai mai dori să fa­că pri­mul pas ci­ne­va!

Acel ci­ne­va poți fi chiar tu. Să dai din tim­pul și din ate­nția ta, să dai gânduri și vor­be fru­moa­se, să oferi sin­ce­ri­ta­te, pri­e­te­nie, iu­bi­re și îngă­du­i­nță. Fă­ră a aștep­ta ni­mic în schimb. Unii poa­te nu vor ști ce să fa­că cu ele, le vor iro­si. Însă pot să-ți spun, cu și mai mul­tă si­gu­ra­nță, că vei pri­mi mult mai mult îna­poi. De la ci­ne nici nu te aște­pți. Vei re­des­co­peri oa­meni de lângă ti­ne pe ca­re până atunci par­că nu-i ve­de­ai, ți se va oferi o mână de aju­tor fă­ră să ți se pre­tin­dă ni­mic în schimb, îți vor fi ală­turi sau îți vor oferi pri­e­te­nia, afe­cți­u­nea lor oa­meni des­pre ca­re n-ai fi cre­zut în veci că vor fa­ce așa ce­va. Fă tu pri­mul pas! E pe­ri­oa­da săr­bă­to­ri­lor, a iu­bi­rii și a ier­tă­rii. Cră­ci­un fe­ri­cit!

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.