Gra­ma­ti­ca prin Jo­curi Te­a­tra­le

de Mag­da Jia­nu, UNATC PRESS

Femeia - - 30 DE ZILE -

Da­că jo­cul es­te una din­tre me­to­de­le de pre­da­reînvăța­re-evaluare po­tri­vi­te ori­că­rei ma­te­rii de stu­diu, lim­ba es­te cel mai im­por­tant mij­loc de co­mu­ni­ca­re. Însuși­rea co­rec­tă a gra­ma­ti­cii, dar și a sen­su­ri­lor cu­vin­te­lor și pro­nu­nția co­rec­tă sunt pre­mi­se­le pen­tru învăța­rea ori­că­rei alte ma­te­rii. Un joc cu re­gu­li stric­te, dar plin de cre­a­ti­vi­ta­te și ima­gi­nație de­vi­ne un joc te­a­tral, o mo­da­li­ta­te nu­mai bu­nă de a învăța lim­ba ro­mână. Iar car­tea cu­prin­de ne­nu­mă­ra­te exem­pli­fi­cări în acest sens, însoți­te de ex­pli­cații ști­i­nți­fi­ce.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.