Hai la joa­că!

Femeia - - 30 DE ZILE -

Până pe 23 de­cem­brie 2018, IKEA in­vi­tă oa­me­nii de toa­te vârste­le să re­des­co­pe­re joa­ca ade­vă­ra­tă. Prin ur­ma­re, ma­ga­zi­ne­le IKEA din între­a­ga lu­me s­au tran­sfor­mat în lo­curi dis­trac­ti­ve de întâlni­re, un­de se vor or­ga­ni­za ac­ti­vi­tăți de­di­ca­te ne­voii fun­da­men­ta­le de joc – de­cla­ra­te a fi drep­tul fi­e­că­rui co­pil prin Con­venția ONU pri­vind Drep­tu­ri­le Co­pi­lu­lui.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.