Împli­ni­rea vi­su­ri­lor

Femeia - - 30 DE ZILE -

Always con­ti­nuă să su­sți­nă încre­de­rea în si­ne a ti­ne­re­lor în pe­ri­oa­da pu­ber­tății și lan­se­a­ză „Ate­li­e­re­le Încre­de­rii“, ca par­te a cam­pa­ni­ei „Pro­fe­so­rii Încre­de­rii“, des­fășu­ra­tă în par­te­ne­riat cu Te­a­ch for Ro­ma­nia. Prin aces­te acți­uni încu­ra­je­a­ză ele­vii din ci­clul gim­na­zial să vi­se­ze cât mai mult și să cre­a­dă cu ade­vă­rat că ori­ce vis poa­te de­ve­ni re­a­li­ta­te. Always con­ti­nuă cam­pa­nia „Pro­fe­so­rii Încre­de­rii“su­sți­nând 6 pro­fe­sori Te­a­ch for Ro­mânia să îi încu­ra­je­ze pe ele­vi să vi­se­ze, să ex­pe­ri­men­te­ze și să își ale­a­gă pro­fe­si­i­le pe ca­re și le do­resc cu ade­vă­rat.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.