Hai la Târgul ,,Po­ves­te de Cră­ci­un“!

Femeia - - 30 DE ZILE -

Din 29 noi­em­brie până pe 15 ia­nua­rie, Ope­ra Co­mi­că pen­tru Co­pii des­chi­de po­rți­le ce­lei de-a treia ediții a Târgu­lui „Po­ves­te de Cră­ci­un“, în cur­tea in­te­ri­oa­ră a in­sti­tuți­ei din Ca­lea Gi­u­lești nr. 16. Co­pi­ii și fa­mi­li­i­le lor sunt in­vi­tați să se întâlneas­că cu per­so­na­je­le fa­vo­ri­te din spec­ta­co­le­le OCC. Pe cei aproa­pe

8.000 de me­tri pă­trați ai târgu­lui, cei mici vor pe­tre­ce de mi­nu­ne zi de zi la cel mai ma­re pa­ti­noar de­di­cat ex­clu­siv co­pi­i­lor, la Ate­li­e­re­le Spi­ri­duși­lor, Ca­ru­se­lul cu ju­că­rii, Sa­lo­nul lui Moș Cră­ci­un, Cur­tea Re­ni­lor, Ma­ga­zi­nul bra­zi­lor împo­do­biți și Sce­na Can­tus Mun­di. Ia­tă și alte sur­pri­ze: der­de­lușul OCC, tă­râmul oa­me­ni­lor de ză­pa­dă și o mu­lți­me de ca­do­uri și pro­du­se cu­li­na­re de­li­ci­oa­se de se­zon. Co­lin­de și cânte­ce tra­diți­o­na­le de Cră­ci­un vor ră­su­na, pe tot par­cur­sul târgu­lui, pe Sce­na co­lin­dă­to­ri­lor. Pro­gram: de luni până vi­neri între ore­le 16 și 22, iar sâmbă­ta și du­mi­ni­ca între ore­le 10 și 22. In­tra­rea es­te li­be­ră.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.