Cu­tie de bun venit

Femeia - - 30 DE ZILE -

Proi­ec­tul Pri­mul Zâmbet ofe­ră ma­me­lor din 30 de ma­ter­ni­tăți din între­a­ga ța­ră cu­tii com­ple­te cu lu­cruri ne­ce­sa­re be­be­luși­lor, ese­nția­le pen­tru pri­me­le săp­tă­mâni de viață – și ca­re pot însem­na un spri­jin ma­jor pen­tru pă­ri­nții din co­mu­ni­tăți vul­ne­ra­bi­le. Proi­ec­tul cu­ti­i­lor Pri­mul Zâmbet, lan­sat de Kau­fland Ro­mânia în co­la­bo­ra­re cu Orga­ni­zația Sal­vați Co­pi­ii, are la ba­ză con­cep­tul cu­ti­ei fin­lan­de­ze, o po­li­ti­că pu­bli­că de să­nă­ta­te ca­re a înre­gis­trat rezultate ex­traor­di­na­re în scă­de­rea mor­ta­li­tății in­fan­ti­le în ace­as­tă ța­ră.

Exce­le­nța Sa Doam­na Päi­vi Poh­jan­hei­mo, am­ba­sa­doa­rea Fin­lan­dei în Ro­mânia, Ga­bri­e­la Ale­xan­dres­cu, preșe­din­te exe­cu­tiv Sal­vați co­pi­ii Ro­mânia, Andre­ea Bă­lan, Kat­ha­ri­na Schei­de­rei­ter, ma­na­ger CSR Kau­fland, și alte per­so­na­li­tăți

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.