Po­ves­tea mea

Femeia - - STARE DE BINE -

Lo­re­da­na Ba­ta­ri­ga are 41 de ani și în ur­mă cu 4 ani și ju­mă­ta­te a des­co­pe­rit o tu­mo­ră agre­si­vă la sân. Însă si­tuația era și mai com­pli­ca­tă: era însăr­ci­na­tă cu al doi­lea co­pil în lu­na a pa­tra. „Sin­cer, ca ori­ce pa­ci­ent aflat în pos­tu­ra asta, mi-a tre­cut prin cap că până aici mi-a fost dat să trăi­esc și am su­fe­rit îngro­zi­tor. Miau tre­cut tot fe­lul de gânduri prin cap, dar era ce­va nor­mal, eram într-o sta­re de șoc. Am con­sul­tat câți­va doc­tori de spe­cia­li­ta­te on­co­lo­gi­că și toți îmi re­co­man­dau să nasc pre­ma­tur, cu ris­cu­ri­le de ri­goa­re, ca să mă sal­vez pe mi­ne, sfat ca­re nu mi se po­tri­vea de­loc, mai ales că aca­să ave­am o fe­tiță de 10 ani cu au­tism.” Din fe­ri­ci­re, a gă­sit un me­dic ca­re a su­sți­nut-o și a dus sar­ci­na la bun sfârșit, însă ime­diat du­pă naște­re a înce­put șe­di­nțe­le de chi­mi­o­te­ra­pie și apoi a fă­cut ope­rația de ex­tir­pa­re a sânu­lui și în ace­lași timp cea de re­con­stru­cție ma­ma­ră. „Mi-au ră­mas înti­pă­ri­te în min­te cu­vin­te­le dom­nu­lui doc­tor Bli­da­ru: «Să știi că eu nu sunt Dum­ne­zeu și nu fac mi­nuni! Gri­ja mea es­te să te vin­dec!»”. Au tre­cut mai bi­ne de 4 ani, iar Lo­re­da­na se con­si­de­ră o fe­meie no­ro­coa­să pen­tru că a dat pes­te cei mai buni me­dici, ade­vă­rați dum­ne­zei, ca­re i-au aju­tat să trăias­că pe ea și pe co­pi­lașul ei.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.