Pro­gram de bur­se

Femeia - - EDITORIAL -

Bri­tish School of Bu­cha­rest (BSB) a des­chis înscri­e­ri­le în pro­gra­mul de bur­se pen­tru anul aca­de­mic 2019-2020! BSB do­rește să re­cu­noas­că me­ri­te­le ele­vi­lor cu re­zul­ta­te re­mar­ca­bi­le, fie ei ele­vi la șco­li pri­va­te sau de stat, și ofe­ră bur­se de până la 100% din ta­xa de șco­la­ri­za­re tu­tu­ror ce­lor ca­re își do­resc să stu­di­e­ze la Bri­tish School of Bu­cha­rest. Pro­gra­mul es­te de­di­cat tu­tu­ror ele­vi­lor năs­cuți între 1 sep­tem­brie 2004 și 31 au­gust 2005 și 1 sep­tem­brie 2002 și 31 au­gust 2003, adi­că în cla­se­le a VIII-a și a X-a în sis­te­mul pu­blic de învăță­mânt. Înscri­e­ri­le se pot fa­ce până pe 23 ia­nua­rie, ora 13. Pro­ce­sul de se­le­cție in­clu­de tes­te de en­gle­ză, ma­te­ma­ti­că și abi­li­tăți cog­ni­ti­ve, pre­cum și un in­ter­viu cu un re­pre­zen­tant al șco­lii.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.