Apos­to­lul Bo­lo­ga

Femeia - - EDITORIAL -

Cu o dis­tri­buție re­mar­ca­bi­lă, fil­mul es­te re­gi­zat de Do­mi­nic Dem­bin­ski și pro­dus de Ca­sa de Pro­du­cție TVR, fi­ind o adap­ta­re a ro­ma­nu­lui „Pă­du­rea Spânzu­rați­lor” de Li­viu Re­bre­a­nu. Din­tr-un spațiu pa­ra­di­ziac, vă­zut ca o ca­me­ră-ca­să ru­i­na­tă, în ju­rul unei spânzu­ră­tori înflo­ri­te ca un ci­reș ja­po­nez, Apos­tol Bo­lo­ga po­ves­tește dru­mul său de la bez­nă la lu­mi­na învi­e­rii. Fil­mul va fi di­fu­zat pe ca­na­le­le te­le­vi­zi­u­nii și pe ma­re­le ecran, în ca­drul unor fes­ti­va­luri de film. Gen: dra­mă

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.