Ral­ph ru­pe ne­tu’

Femeia - - EDITORIAL -

„Ral­ph ru­pe ne­tu’: Ral­ph stri­că tot 2“la­să în ur­mă jo­cu­ri­le vi­deo ale dom­nu­lui Lit­wak, pen­tru a se aven­tu­ra în lu­mea ne­car­to­gra­fia­tă, neîngră­di­tă și in­ci­ta­toa­re a in­ter­ne­tu­lui – ca­re ar pu­tea sau nu să su­pra­vi­ețu­ias­că ra­va­gi­i­lor pro­vo­ca­te de Ral­ph.

Ral­ph (vo­cea lui John C. Reil­ly), cu­nos­cu­tul per­so­naj ne­ga­tiv de joc vi­deo, împreu­nă cu Va­nel­lo­pe von Schwe­etz (vo­cea lui Sa­rah Sil­ver­man), nea­dap­ta­ta sa ca­ma­ra­dă, tre­bu­ie să riște to­tul, na­vi­gând prin lu­mea in­ter­ne­tu­lui în cău­ta­rea unei pi­e­se de schimb ca­re să sal­ve­ze Su­gar Rush, jo­cul vi­deo al lui Va­nel­lo­pe.

Vârâți până pes­te cap în si­tuații pe ca­re nu le înțe­leg, Ral­ph și Va­nel­lo­pe ajung să se ba­ze­ze pe ce­tățe­nii in­ter­ne­tu­lui, ne­tățe­nii, pen­tru a gă­si dru­mul, in­clu­siv pe un an­tre­pre­nor al unui web­si­te, pe nu­me Yes­ss (vo­cea lui Ta­ra­ji P. Hen­son), ca­re e al­go­rit­mul de ba­ză, ini­ma și su­fle­tul si­te-ului de ten­di­nțe „Buz­ztu­be”.

Fil­mul es­te dis­tri­bu­it de Fo­rum Film Ro­mânia și va avea pre­mi­e­ra în ci­ne­ma­to­gra­fe pe 4 ia­nua­rie 2019.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.