Se­rie de con­cer­te André Ri­eu la Cluj

Femeia - - EDITORIAL -

Du­pă epu­i­za­rea bi­le­te­lor pen­tru con­cer­tul anu­nțat pen­tru da­ta de 5 apri­lie 2019 în nu­mai trei ore de la pu­ne­rea aces­to­ra în vânza­re, ar­tis­tul a de­cis să pro­gra­me­ze a do­ua re­pre­zen­tație, ce va avea loc pe 4 apri­lie. Și de ace­as­tă da­tă ce­le 7.500 de bi­le­te s-au vândut în ritm alert. Me­sa­je­le și re­a­cți­i­le po­zi­ti­ve ale fa­ni­lor din Ro­mânia și din ță­ri­le înve­ci­na­te l-au de­ter­mi­nat pe ce­le­brul vi­o­lo­nist să adau­ge al trei­lea con­cert în pro­gra­mul tur­neu­lui său mon­dial din 2019: pe 6 apri­lie, ora 20, la BT Are­na din Cluj.

Tra­diții ro­mânești Smal­let es­te un por­to­fel din pi­e­le lu­crat ma­nual, ce poa­te fi per­so­na­li­zat, util pen­tru bani sau car­duri. Se gă­sește pe www.smal­let.ro. Preț: 90-140 lei.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.