Ma­ry Pop­pins re­vi­ne

Femeia - - EDITORIAL -

În „Ma­ry Pop­pins re­vi­ne“– no­ul mu­si­cal ori­gi­nal de la Dis­ney –, dă­da­ca îi aju­tă pe cei din ur­mă­toa­rea ge­ne­rație din fa­mi­lia Ban­ks să gă­se­as­că bu­cu­ria și mi­ra­co­lul ca­re lip­sesc din vi­eți­le lor.

P.L. Tra­vers a fă­cut-o cu­nos­cu­tă lu­mii pe ce­le­bra dă­da­că în 1934, în car­tea ei pen­tru co­pii, in­ti­tu­la­tă chiar „Ma­ry Pop­pins“. Fil­mul de față es­te in­spi­rat din ma­te­ria­lul bo­gat al ce­lor șap­te că­rți ale au­toa­rei, acți­u­nea pe­tre­cându-se în Lon­dra ani­lor ’30, în Era Ma­rii Cri­ze Eco­no­mi­ce, la 24 de ani du­pă întâmplă­ri­le din pri­mul film. Mi­cha­el Ban­ks lu­cre­a­ză pen­tru ace­e­ași in­sti­tuție fi­nan­cia­ră un­de a fost an­ga­jat ta­tăl său și lo­cu­i­ește în ace­e­ași ca­să împreu­nă cu cei trei co­pii ai săi și me­na­je­ra. Du­când mai de­par­te tra­diția ma­mei sa­le, Ja­ne Ban­ks mi­li­te­a­ză pen­tru drep­tu­ri­le ce­lor ca­re lu­cre­a­ză. Când fa­mi­lia su­fe­ră o pi­er­de­re per­so­na­lă, cu aju­to­rul lui Jack, Ma­ry Pop­pins re­a­du­ce bu­cu­ria și mi­ra­co­lul în ca­sa lor.

Fil­mul es­te dis­tri­bu­it de Fo­rum Film Ro­mânia și va avea pre­mi­e­ra în ci­ne­ma­to­gra­fe pe 21 de­cem­brie 2018, în va­rian­tă sub­ti­tra­tă și du­bla­tă.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.