Din se­cre­te­le La­ri­sei Uru­cu

Femeia - - LECțIA DE STIL -

De pro­fe­sie far­ma­cist, a ales să fie ală­turi de se­meni prin co­la­bo­ra­rea cu Ro­che, cea mai ma­re com­pa­nie de bi­o­teh­no­lo­gie din lu­me, ca­re de mai bi­ne de 120 de ani fa­ce cu ade­vă­rat di­fe­re­nța în viața pa­ci­e­nți­lor. Cu un op­ti­mism ieșit din co­mun, gă­sește me­reu re­zol­vări ori­gi­na­le pen­tru si­tuații ne­pre­vă­zu­te. Es­te omul ca­re nu ar re­fu­za un ce­ai fi­er­bin­te și o po­ves­te cu tâlc. Ado­ră na­tu­ra și, ori de câte ori are oca­zia, ple­a­că la pas spre ce­le mai înal­te vârfuri din Ro­mânia, Mol­do­ve­a­nu și Ne­goiu fi­ind de­ja bi­fa­te pe lis­ta ei. Iu­bește ma­rea la ră­să­rit, caii, po­te­ci­le de mun­te și co­pi­ii. Deși nu îi pla­ce să vor­be­as­că mult des­pre ea, a ac­cep­tat să ne împăr­tășe­as­că câte­va de­ta­lii. DIN RITUALUL MEU DE FRU­MU­SEȚE nu lip­sesc ni­ci­o­da­tă de­ma­chi­e­rea și cu­răța­rea în pro­fun­zi­me a te­nu­lui. Pen­tru mi­ne es­te foar­te im­por­tant să-mi cu­răț cât mai bi­ne te­nul du­pă o zi în ca­re a fost su­pus nu doar pro­du­se­lor de ma­ke-up, ci și fac­to­ri­lor de me­diu ca­re au ca efect îmbă­trâni­rea pre­ma­tu­ră. Sunt adep­ta fo­lo­si­rii pro­du­se­lor der­ma­to­cos­me­ti­ce, aces­tea fi­ind efi­ci­en­te, si­gu­re și adap­ta­te ne­voi­lor pi­e­lii me­le. Nu îmi lip­sesc din ritualul de de­ma­chi­e­re Der­me­dic Hy­drain3 Hia­lu­ro, un pro­dus des­co­pe­rit de cu­rând, pe ca­re nu l-aș mai lă­sa din mână, și cre­ma de față cu pro­te­cție so­la­ră, chiar da­că se­zo­nul re­ce de­ja a înce­put. Pe lângă cu­răța­rea și hi­dra­ta­rea te­nu­lui, pun un ac­cent de­o­se­bit și pe îngri­ji­rea bu­ze­lor, bal­sa­mul fi­ind un must-ha­ve in­di­fe­rent de ano­timp.

AM ÎNVĂȚAT CĂ fru­mu­sețea vi­ne din in­te­ri­or și îngri­ji­rea din cu­noaște­re. De mul­te ori tin­dem să ale­gem pro­du­se cos­me­ti­ce ba­zându-ne pe pă­re­ri­le și încer­că­ri­le alto­ra fă­ră să ne între­băm da­că sunt be­ne­fi­ce și pen­tru noi. Ale­ge­rea po­tri­vi­tă a pro­du­se­lor poa­te fa­ce di­fe­re­nța între sta­rea de bi­ne și dis­con­fort.

CÂND VRE­AU SĂ MĂ RELAXEZ, pri­ma ale­ge­re es­te plim­ba­rea în na­tu­ră, pe po­te­ci­le sa­te­lor de mun­te sau că­ră­ri­le mon­ta­ne. Es­te fas­ci­nant să ob­ser­vi atât fru­mu­sețea ță­rii, cât și oa­me­nii cu trăi­ri­le lor au­ten­ti­ce. Când tim­pul nu-mi per­mi­te să co­lind, mă relaxez stând pe ca­na­pea, înve­li­tă cu o pă­tu­ră pu­foa­să (în ace­as­tă pe­ri­oa­dă) și ci­tind tot ce-mi pi­că în mână. Obișnu­i­esc să caut ecra­ni­ză­ri­le că­rți­lor bu­ne ca­re mi-au plă­cut, pen­tru a nu ui­ta ese­nța aces­to­ra.

Cre­mă de zi Vi­chy Slow Âge,

Der­me­dic De­ma­chiant Hy­drain3 Hia­lu­ro

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.