Ate­li­er bo­em-aris­to­crat

Femeia - - NOUTĂțI -

De­sig­ne­rul Ale­xan­dru Ci­u­cu a inau­gu­rat un nou ate­li­er si­tuat într-o vi­lă de epo­că, pe stra­da Bel­grad din Bu­cu­rești. Cu­nos­cu­tul de­sig­ner va oferi cea mai so­fis­ti­ca­tă ex­pe­ri­e­nță ce­lor ca­re își do­resc un cos­tum la co­man­dă, dar și un spațiu pri­vat, spe­cial pen­tru cli­e­nții ca­re își do­resc dis­creție. De cu­rând, Ale­xan­dru Ci­u­cu a re­a­li­zat de­sig­nul, ti­pa­re­le și pro­to­ti­pu­ri­le noi­lor uni­for­me ale Arma­tei Ro­mâne, la pro­pu­ne­rea Mi­nis­te­ru­lui Apă­ră­rii Nați­o­na­le. Es­te pri­ma schim­ba­re sti­lis­ti­că a uni­for­me­lor Fo­rțe­lor Ae­ri­e­ne și Fo­rțe­lor Te­res­tre du­pă anul 1948, iar de­sig­ne­rul a re­a­li­zat între­gul proi­ect fă­ră ni­cio pre­te­nție fi­nan­cia­ră.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.