De pe câmpul de lup­tă, în on­li­ne: IS­TO­RIA la un click dis­ta­nță

Femeia - - DIN PASIUNE -

Ori­cât am fi de di­fe­riți și (spun unii) dez­bi­nați, eu am gă­sit cel mai bun semn al uni­rii în fap­tul că mai mu­lți oa­meni din toa­tă ța­ra, in­de­pen­dent unii de alții, au de­ma­rat vo­lun­tar, pe chel­tu­ia­la, tim­pul și ener­gia pro­prie, proi­ec­te me­ni­te să uneas­că idei și ge­ne­rații pen­tru Ro­mânia. Pre­zen­tăm aici do­uă din­tre aces­te proi­ec­te, ca­re amândo­uă țin­tesc spre im­pli­ca­rea ce­lor ti­neri în stu­di­ul viu al is­to­ri­ei, dar au abor­dări di­fe­ri­te.

Acum 100 ani es­te un de­mers pro bo­no, edu­cați­o­nal și apo­li­tic al His­to­ria Re­di­vi­va ce își pro­pu­ne să va­lo­ri­fi­ce re­pe­re­le is­to­ri­ce le­ga­te de Răz­boi­ul de Reîntre­gi­re a Ne­a­mu­lui și Cen­te­na­rul Ma­rii Uniri uti­li­zând teh­no­lo­gia 3D și VR. Intră astfel în Ro­mânia con­cep­tul de Vi­sual His­to­ry, un for­mat pri­e­te­nos cu no­ua ge­ne­rație, ca­re fa­ce is­to­ria mai atră­gă­toa­re. Plat­for­ma edu­cați­o­na­lă www.acu­m100ani. ro ofe­ră ac­ces că­tre si­mu­lări 3D ale ar­ma­men­tu­lui și de­co­rați­i­lor din Pri­mul Răz­boi Mon­dial, pre­cum și că­tre frag­men­te va­lo­roa­se de me­mo­ria­lis­ti­că, ce evo­că anii răz­boi­u­lui, grație par­te­ne­ria­te­lor cu Edi­tu­ra Hu­ma­ni­tas, Edi­tu­ra Mi­li­ta­ră și Edi­tu­ra Co­rint, dar și do­nați­i­lor per­so­na­le de te­le­gra­me și scri­sori de pe front. Ra­du Olte­a­nu, iniția­to­rul proi­ec­tu­lui, ne-a dat de­ta­lii.

Proi­ec­tul a înce­put de la mo­dul in­te­rac­tiv de a pre­zen­ta is­to­ria, de la con­cep­tul de Vi­sual His­to­ry sau de la ide­ea de cen­te­nar?

Ide­ea era de mul­tă vre­me la­ten­tă în min­tea mea, însă ea s-a ac­ti­vat în mo­men­tul în ca­re ne apro­piam de Cen­te­na­rul Ma­rii Uniri și asis­tam la lip­sa to­ta­lă de in­te­res pen­tru proi­ec­te de an­ver­gu­ră pe te­ma ace­as­ta, pre­cum și la lip­sa to­ta­lă de coor­do­na­re între in­sti­tuții și ac­tori ai so­ci­e­tății ci­vi­le în a gândi un plan ar­mo­ni­zat și co­e­rent pen­tru a mar­ca 100 ani de la Ma­rea Uni­re și co­me­mo­ra­rea eroi­lor din Pri­mul Răz­boi Mon­dial.

Cei mici sunt atrași de ele­men­te­le de sen­zo­ria­li­ta­te, de apro­pi­e­rea de amă­nun­te­le is­to­ri­ce nu tot­de­au­na ac­ce­si­bi­le, dar ca­re per­so­na­li­ze­a­ză con­tac­tul cu eveni­men­te­le. Pe când ora de is­to­rie în acest mod in­te­rac­tiv?

Da, un pro­dus cul­tu­ral, de en­ter­tain­ment poa­te fi o sur­să de învăța­re pen­tru tână­ra ge­ne­rație. Cred foar­te mult în pu­te­rea edu­cați­o­na­lă a unor in­stru­men­te on­li­ne ase­mă­nă­toa­re jo­cu­ri­lor pe cal­cu­la­tor, fa­mi­lia­re co­pi­i­lor, res­pec­tiv în ide­ea de ga­mi­fi­ca­re a ac­tu­lui edu­cați­o­nal. Asta încer­căm să fa­cem prin plat­for­ma www.acu­m100ani.ro, să ofe­rim un in­stru­ment de lu­cru pen­tru pro­fe­so­rii de is­to­rie ca­re cau­tă un mod de a-i apro­pia pe ele­vi de ace­as­tă ma­te­rie și cau­tă un lim­baj co­mun cu tână­ra ge­ne­rație. Sur­sa de in­spi­rație pen­tru for­ma gra­fi­că a proi­ec­tu­lui au re­pre­zen­tat-o jo­cu­ri­le vi­deo, dar și do­cu­men­ta­re­le is­to­ri­ce fă­cu­te deștept, ca­re știu să îmbra­ce ade­vă­rul is­to­ric în hai­na atrac­ti­vă a noi­lor teh­no­lo­gii.

Cât pri­vește ore­le de is­to­rie în mod in­te­rac­tiv, sun­tem des­chiși par­te­ne­ria­te­lor atât cu in­sti­tuții de învăță­mânt de stat, cât și pri­vat, cu ca­re am și de­ma­rat niște dis­cuții pre­li­mi­na­re.

Cât cos­tă, cât du­re­a­ză și cum se re­a­li­ze­a­ză un astfel de si­te de Vi­sual His­to­ry?

Fi­ind un proi­ect pro bo­no și o iniția­ti­vă al că­rei mo­tor es­te înain­te de ori­ce pa­si­u­nea, noi, toți cei ca­re s-au im­pli­cat în proi­ect, de la echi­pa iniția­lă la vo­lun­ta­rii ce au ade­rat pe par­curs, am alo­cat su­te de ore de mun­că ne­mo­ne­ti­za­tă, ală­turi de know-how obți­nut în ani de per­fe­cți­o­na­re pro­fe­si­o­na­lă. A fost o mun­că de pes­te doi ani și ne mândrim că am reușit cu re­sur­se mo­des­te să con­tu­răm un proi­ect vi­zi­bil și util, spe­răm noi.

Cum se­lec­tați in­for­mați­i­le?

Si­te-ul es­te ac­tua­li­zat zil­nic. Încer­căm să adu­cem o in­for­mație din zi­ua res­pec­ti­vă acum exact un se­col. Du­mi­ni­că, 11 noi­em­brie, la ora 11, când a fost de­cla­rat ar­mis­tiți­ul, am punc­tat mo­men­tul cu o înre­gis­tra­re exact a ace­lui mo­ment când bom­bar­da­men­te­le au înce­tat brusc și s-a așter­nut tă­ce­rea. Po­te­nția­lul vi­zual și di­gi­tal al fi­e­că­rui nou ele­ment adău­gat păs­tre­a­ză viu con­cep­tul de Vi­sual His­to­ry, ca­re dă uni­ci­ta­te proi­ec­tu­lui nos­tru.

Avem mai mul­te cri­te­rii de se­le­cție: re­le­va­nța pen­tru zi­ua res­pec­ti­vă, po­te­nția­lul de di­gi­ta­li­za­re pen­tru fi­e­ca­re ele­ment, an­co­re­le pe ca­re le pu­tem ge­ne­ra în si­te cu ele­men­te de­ja uploa­da­te. Când adău­găm o per­so­na­li­ta­te no­uă, ne gândim la de­co­rați­i­le

Mi­za proi­ec­tu­lui nos­tru es­te să ară­tăm ade­vă­ra­ta față a is­to­ri­ei, ne­ro­ma­nța­tă, lip­si­tă de au­ra de eroism exa­cer­bat cu ca­re ne-au obișnu­it ma­nua­le­le de is­to­rie. Is­to­ria e viață, cu bu­ne și cu re­le.

Tanc Stur­mpan­zer­wa­gen

Ba­lon Dra­chen de ob­ser­va­re

Ra­du Olte­a­nu, iniția­to­rul proi­ec­tu­lui www.acu­m100ani.ro

Ordi­nul Fer­di­nand I

Cru­cea co­me­mo­ra­ti­vă 1916-1918

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.