Sin­gu­ră­ta­tea, ghid de su­pra­vi­ețu­i­re

Să-ți pe­treci săr­bă­to­ri­le sin­gur nu es­te o plă­ce­re, dar nici cel mai rău lu­cru din lu­me ca­re ți se poa­te întâmpla.

Femeia - - STARE DE BINE -

Sin­gu­ră­ta­tea es­te le­ga­tă de co­nec­ta­rea ta emoți­o­na­lă și so­cia­lă, nu de ci­ne îți stă ală­turi. Te poți si­mți la fel de sin­gu­ră în cu­plu sau într­un ma­re grup. Iar o astfel de ex­pe­ri­e­nță pro­ba­bil că am avut­o cu toții. Es­te plă­cut să­ți pe­treci tim­pul li­ber ală­turi de ci­ne­va drag și să împăr­tășiți bu­cu­ria săr­bă­to­ri­lor, dar la fel de bi­ne ar pu­tea să­ți stea ală­turi o per­soa­nă ur­su­ză și greu de mu­lțu­mit, că­reia să nu­i pe­se de săr­bă­tori și să te fa­că să te si­mți sin­gu­ră, deși, te­o­re­tic, sun­teți împreu­nă. De­cât cu un Grin­ch ală­turi, mai bi­ne sin­gu­ră. Ca să­ți fie bi­ne, tre­bu­ie ca în pri­mul rând tu să ac­ce­pți no­ul sta­tut, iar apoi, ca prin­tr­o mi­nu­ne, cei­la­lți te vor ac­cep­ta și in­clu­de în rândul lor, fă­ră să fa­că tam­tam din fap­tul că ești fă­ră pe­re­che. Echi­li­brul emoți­o­nal es­te pri­mul la ca­re tre­bu­ie să te gândești și pen­tru asta exis­tă câte­va so­luții ușor de pus în prac­ti­că.

Poa­te fi o opor­tu­ni­ta­te

Să te cu­noști mai bi­ne pe ti­ne, să-ți dai se­a­ma ceți do­rești cu ade­vă­rat, ce te fa­ce fe­ri­ci­tă și ca­re sunt oa­me­nii lângă ca­re te si­mți bi­ne și te ac­cep­tă in­di­fe­rent de sta­tu­tul tău so­cial. Sin­gu­ră­ta­tea poa­te apă­rea în ori­ce mo­ment al vi­eții, dar poa­te fi ges­ti­o­na­tă, ori­cât de bru­tal sau du­re­ros ar fi sur­venit, da­că îți acor­zi mai mul­tă ate­nție. Vei des­co­peri mul­te lu­cruri sur­prin­ză­toa­re și ca­li­tăți pe ca­re nu știai că le ai. Nu su­bes­ti­ma ni­ci­o­da­tă pu­te­rea pași­lor mă­ru­nți. Să bei o ce­așcă de ce­ai și să de­peni în gând amin­tiri fru­moa­se sau să mer­gi la ma­ni­chi­u­ră la sa­lon și să po­ves­tești vru­te și ne­vru­te cu ma­ni­chi­u­ris­ta te vor fa­ce să te si­mți mai co­nec­ta­tă la lu­mea din jur, iar fap­tul că ai gri­jă de ti­ne îți va crește sti­ma de si­ne și te vei si­mți mai fru­moa­să.

De­cât prost însoți­tă, mai bi­ne sin­gu­ră, spu­ne o vor­bă din po­por

Bu­cu­ră-te de lu­cru­ri­le mă­run­te!

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.