Fă fap­te bu­ne

Femeia - - STARE DE BINE -

Fie că pre­gă­tești o pră­ji­tu­ră și din ea oferi ve­ci­ni­lor sau oa­me­ni­lor ne­voiași de la bi­se­ri­că, fie că te înscrii ca vo­lun­tar în gru­pu­ri­le ca­re aju­tă bă­trânii sau oa­me­nii stră­zii de săr­bă­tori, lu­cru­ri­le aces­tea îți vor adu­ce în dar zâmbe­te și te vor fa­ce să te si­mți bi­ne. Poți cu­noaște mu­lți oa­meni sin­guri și po­vești­le lor vor fi ade­vă­ra­te pil­de pen­tru ti­ne. Să faci lu­cruri pen­tru cei­la­lți te aju­tă să uiți de sin­gu­ră­ta­tea ta și să-ți dai se­a­ma că exis­tă lu­cruri mai re­le pe lu­me. În plus, ori­ce lu­cru bun, ori­ce fap­tă bu­nă se vor întoar­ce la ti­ne într-o for­mă sau alta când îți va fi mai greu. E do­ve­dit!

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.