Com­bi­nații cu efect sur­prin­ză­tor

Când exis­tă ca­re­nțe de vi­ta­mi­ne și mi­ne­ra­le sau avem ne­voie de o imu­ni­ta­te mai pu­ter­ni­că, ad­mi­nis­tra­rea su­pli­men­te­lor poa­te să nu re­zol­ve pro­ble­ma. E im­por­tant cum anu­me aso­ci­em nu­tri­e­nții.

Femeia - - STARE DE BINE -

Vi­ta­mi­ne­le și mi­ne­ra­le­le sunt ne­ce­sa­re op­ti­mei fun­cți­o­nări a or­ga­nis­mu­lui. Lua­te însă la întâmpla­re, efec­tul poa­te să nu fie cel scon­tat. Aproa­pe că nu tre­ce zi în ca­re să nu ci­tim des­pre be­ne­fi­ci­i­le asu­pra să­nă­tății ale unor ali­men­te cum ar fi afi­ne­le, sfe­cla roșie și chiar broc­co­li. Însă, mai mult de­cât să le con­su­mi, ar fi bi­ne să com­bini is­teț aces­te ali­men­te, astfel încât să de­vi­nă ade­vă­ra­te mi­ne de să­nă­ta­te.

Do­ză ma­re de an­ti­o­xi­da­nți

Mai mu­lți an­ti­o­xi­da­nți poți obți­ne la o ma­să aso­ci­ind ali­men­te­le bo­ga­te în se­le­niu (car­nea de pui, ouă­le sau se­mi­nțe­le) cu ce­le ca­re co­nțin sulf – Ca­fe­aua și ce­ai­ul re­duc ab­sor­bția de fi­er și o in­hi­bă pe cea de cal­ciu. De ace­ea, ali­men­te­le bo­ga­te în fi­er și cal­ciu e bi­ne să le con­su­mi se­pa­rat de ca­fea sau ce­ai. broc­co­li, var­ză sau co­no­pi­dă. Ace­as­tă com­bi­nație îți adu­ce de 10 ori mai mu­lți an­ti­o­xi­da­nți, lup­tând efi­ci­ent împo­tri­va can­ce­ru­lui, po­luă­rii și îmbă­trâni­rii. O altă com­bi­nație bu­nă es­te din­tre li­co­pen (mor­co­vii, roși­i­le) și gră­si­mi­le să­nă­toa­se (ulei­ul de măs­li­ne), ca­re du­ce la crește­rea ab­sor­bţi­ei de li­co­pen, un alt an­ti­o­xi­dant for­te.

Can­ti­ta­te ma­re de lu­tei­nă

Sa­la­ta, mor­co­vii și spa­na­cul aduc mai mul­te be­ne­fi­cii cor­pu­lui când sunt com­bi­na­te cu avo­ca­do. Sa­la­ta con­ţi­ne lu­tei­nă, un an­ti­o­xi­dant ca­re pro­te­je­a­ză ochii, men­ţi­ne să­nă­ta­tea ini­mii și fru­mu­se­ţea pi­e­lii. Când lu­tei­na se com­bi­nă cu gră­si­mi­le bu­ne din avo­ca­do, ab­sor­bţia ei în or­ga­nism es­te de cinci ori mai ma­re.

Mai mult fi­er

Vi­ta­mi­na C aju­tă or­ga­nis­mul să ab­soar­bă fi­e­rul mai efi­ci­ent. Ca­ren­ţa de fi­er

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.