Dop­pel­herz ak­tiv Zinc + His­ti­di­na +Vi­ta­mi­na C DEPOT, pen­tru un sis­tem imu­ni­tar pu­ter­nic

Femeia - - STARE DE BINE - www.dop­pel­herz.ro

Zin­cul, la fel ca vi­ta­mi­na C, con­tri­bu­ie la fun­cți­o­na­rea nor­ma­lă a sis­te­mu­lui imu­ni­tar, iar his­ti­di­na es­te unul din­tre ami­noa­ci­zii ese­nția­li ne­ce­sari în or­ga­nism pen­tru for­ma­rea ce­lu­le­lor san­gvi­ne, fi­ind și un pre­cur­sor al his­ta­mi­nei, sub­sta­nță eli­be­ra­tă de ce­lu­le­le din sis­te­mul imu­ni­tar în tim­pul re­a­cți­i­lor aler­gi­ce. Es­te un su­pli­ment util în se­zo­nul re­ce pen­tru întă­ri­rea imu­ni­tății, în stă­ri­le de obo­se­a­lă, stres, în di­e­te de­ze­chi­li­bra­te, per­soa­ne­lor cu un mod de viață ne­să­nă­tos, ce­lor ca­re des­fășoa­ră ac­ti­vi­ta­te fi­zi­că in­ten­să sau ce­lor ca­re se con­frun­tă cu aler­gii cu­ta­na­te.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.