Toa­tă lu­mea vor­bește de re­a­cții ad­ver­se la vac­cin, dar nu mi-e clar ca­re sunt aces­tea. (Ange­la, Tul­cea)

Femeia - - STARE DE BINE -

Sunt câte­va re­a­cții mi­no­re ca­re pot să apa­ră la vac­ci­nul he­xa­va­lent sau la vac­ci­nul pneu­mo­co­cic ca­re se ad­mi­nis­tre­a­ză su­ga­ri­lor la 2, 4 și 11 luni. E vor­ba de o alte­ra­re a com­por­ta­men­tu­lui, pot fi mai plângă­ci­oși, să nu ai­bă pof­tă de mânca­re, să fie mai som­no­le­nți, să fa­că fe­bră sau chiar să apa­ră o re­a­cție lo­ca­lă, înroși­rea lo­cu­lui (asta e și în fun­cție de cât de adânc a fost ad­mi­nis­trat vac­ci­nul). Din prac­ti­ca mea, pot spu­ne că e im­por­tant să le ad­mi­nis­trăm cât mai pro­fund. Une­ori ne spe­ri­em de ace­le mari, dar ele ajung în ma­sa mus­cu­la­ră. Da­că un co­pil es­te mai gră­suț și are un țe­sut ce­lu­lar sub­cu­ta­nat mai dez­vol­tat, atunci vac­ci­nul ajun­ge în țe­su­tul gră­sos și dez­vol­tă o re­a­cție lo­ca­lă. Vac­ci­nul se va ab­sor­bi și de aco­lo, doar că pro­du­ce ace­as­tă înroși­re a pi­e­lii. Aces­te re­a­cții mi­no­re apar în 2-3 zi­le și dis­par foar­te re­pe­de. Mai sunt re­a­cți­i­le vac­ci­nu­lui ROR, ca­re pot apă­rea la 7-8 zi­le de la vac­ci­na­re ca un răs­puns al or­ga­nis­mu­lui la vac­cin. Or­ga­nis­mul re­a­cți­o­nea­ză cu fe­bră, ri­no­ree (cur­ge na­sul), poa­te o eru­pție cu­ta­na­tă, dar toa­te trec fă­ră in­ter­venții. Cea mai de te­mut re­a­cție a unui vac­cin es­te re­a­cția aler­gi­că ma­jo­ră, res­pec­tiv șo­cul ana­fi­lac­tic. În 30 de ani de ex­pe­ri­e­nță, eu nu am întâlnit o astfel de re­a­cție. Am au­zit de ca­zuri de con­vul­sii, și în pros­pect es­te me­nți­o­nat acest efect ad­vers, însă eu nu am întâlnit o astfel de re­a­cție, ra­ta de apa­riție a aces­to­ra fi­ind ex­trem de mi­că. Și în pros­pec­tul as­pi­ri­nei sunt tre­cu­te mul­te efec­te ad­ver­se, iar la ibu­pro­fen sunt me­nți­o­na­te he­mo­ra­gia di­ges­ti­vă sau șo­cul ana­fi­lac­tic – și cât de ușor ad­mi­nis­tre­a­ză lu­mea acest me­di­ca­ment!

Ra­re­ori vac­ci­nu­ri­le dau re­a­cții ad­ver­se

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.