Ce ris­curi exis­tă în ca­zu­ri­le se­ve­re, ca­re sunt simp­to­me­le și ce tra­ta­ment tre­bu­ie ur­mat? (Ana Ma­ria, e-mail)

Femeia - - STARE DE BINE -

În ca­zu­ri­le se­ve­re sânge­ră­ri­le apar spon­tan, apa­rent fă­ră pro­vo­ca­re, pu­tând afec­ta toa­te or­ga­ne­le (sânge­rări di­ges­ti­ve, ge­ni­ta­le, uri­na­re, în sis­te­mul ner­vos, in­traab­do­mi­na­le etc.). Ce­le mai frec­ven­te și ca­rac­te­ris­ti­ce sunt sânge­ră­ri­le în închei­e­turi, pe ca­re le dis­trug pro­gre­siv, de­ter­mi­nând an­chi­lo­ze ar­ti­cu­la­re ce duc la un han­di­cap lo­co­mo­tor chiar la vârstă tână­ră. Tra­ta­men­tul es­te tot­de­au­na sub­sti­tu­tiv cu fac­to­rul de coa­gu­la­re de­fi­ci­tar, ad­mi­nis­trat in- tra­venos, în do­ză, ritm și du­ra­tă de­pen­den­te de ti­pul de sânge­ra­re și de se­ve­ri­ta­tea bo­lii. Pen­tru a se asi­gu­ra o ca­li­ta­te mai bu­nă de viață și pen­tru evi­ta­rea sânge­ră­ri­lor pe­ri­cu­loa­se, ce pun în si­tuație de risc viața însăși, de apro­xi­ma­tiv 30 de ani se fa­ce o sub­sti­tuție pro­fi­lac­ti­că (ase­me­nea tra­ta­men­tu­lui cu in­su­li­nă la dia­bet) în for­me­le se­ve­re de boa­lă, cel puțin în pe­ri­oa­da co­pi­lă­ri­ei și ado­les­ce­nței, de pre­fe­rat însă și la adult.

He­mo­fi­lia are acum tra­ta­ment

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.