Spa me­di­cal

Femeia - - NOUTĂțI -

Ce ai zi­ce de un cen­tru de îngri­ji­re și întreți­ne­re cor­po­ra­lă și fa­cia­lă, do­tat cu ce­le mai per­for­man­te apa­ra­te din lu­mea me­di­ca­lă, si­gu­re și efi­ci­en­te? SKIN Me­dSpa in­tro­du­ce în Ro­mânia con­cep­tul de Me­di­cal Spa. Apa­ra­te­le cli­ni­cii sunt fo­lo­si­te cu apli­cări în der­ma­to­lo­gie, me­di­ci­na spor­ti­vă sau de re­cu­pe­ra­re și chiar on­co­lo­gie. Ve­de­te­le cli­ni­cii sunt Je­tPe­el și Van­qu­ish ME pen­tru îngri­ji­rea și întreți­ne­rea fa­cia­lă și re­mo­de­la­rea cor­po­ra­lă, pen­tru un ten să­nă­tos, lu­mi­nos și vi­zi­bil mai tânăr du­pă nu­mai un tra­ta­ment, iar în ce pri­vește re­mo­de­la­rea, gră­si­mea es­te to­pi­tă pen­tru tot­de­au­na, fă­ră du­re­re.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.