Exce­le­nță la fe­mi­nin

Femeia - - NOUTĂțI -

Pa­tru cer­ce­tă­toa­re din Ro­mânia au fost pre­mia­te cu câte 42.000 de lei la cea de­a no­ua ediție a Ga­lei L’Oréal – UNESCO Pen­tru Fe­mei­le din

Ști­i­nță. Dez­vol­ta­rea unui nas elec­tro­nic pen­tru de­te­cția dro­gu­ri­lor, stu­di­e­rea dis­fun­cți­o­na­li­tăți­lor val­vei aor­ti­ce la per­soa­ne­le dia­be­ti­ce, ana­li­za ro­lu­lui fun­cți­o­nal al ARN­ului în ca­zu­ri­le de can­cer aso­cia­te cu in­fe­cți­i­le HPV şi uti­li­za­rea gra­fe­nei ca de­tec­tor de ga­ze sunt te­me­le proi­ec­te­lor de cer­ce­ta­re de­sem­na­te câşti­gă­toa­re în ca­drul aces­tui pro­gram.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.