Exem­plu de ur­mat

Femeia - - EDITORIAL -

Orașul Alba Iu­lia de­vi­ne un mo­tiv de mândrie nați­o­na­lă și un exem­plu de ur­mat în ce­ea ce pri­vește ab­sor­bția fon­du­ri­lor eu­ro­pe­ne în Ro­mânia. De la o ce­ta­te mi­li­ta­ri­za­tă, închi­să tu­riști­lor, Alba Ca­ro­li­na are astă­zi clă­diri re­no­va­te și res­tau­ra­te, un tra­seu al po­rți­lor, tra­see de bi­ci­cle­tă în șa­nțu­ri­le ce­tății, do­uă noi mu­zee: Mu­zeul Prin­ci­pia și Mu­zeul de Ar­tă Sa­cră. Fi­na­nța­rea eu­ro­pe­a­nă to­ta­lă a fost de 150 de mi­li­oa­ne de eu­ro, din­tre ca­re 60 de mi­li­oa­ne au fost alo­ca­te pen­tru ce­ta­tea în stil Vau­ban.

Alba Iu­lia, orașul re­năs­cut

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.