Sta­tis­tici: 100 de Ro­mâni

Femeia - - EDITORIAL -

Li­dl și Amba­sa­da Sus­te­na­bi­li­tății în Ro­mânia lan­se­a­ză proi­ec­tul „100 de Ro­mâni”, un au­dit sta­tis­tic al so­ci­e­tății ro­mânești, ca­re răs­pun­de la între­ba­rea „Da­că Ro­mânia ar fi o co­mu­ni­ta­te for­ma­tă din 100 de oa­meni, cum ar fi ei?” Proi­ec­tul cu­prin­de o co­le­cție de 100 de in­fo­gra­fii împă­rți­te în ca­te­go­rii re­le­van­te. Astfel, aflăm că, da­că Ro­mânia ar fi o co­mu­ni­ta­te de 100 de oa­meni, fi­e­că­rui lo­cu­i­tor i-ar re­ve­ni 3,8 cm de au­tos­tra­dă, 1 ar lo­cui într-o ca­să im­pro­vi­za­tă, 65 ar fi ab­sol­venți de li­ceu. Info­gra­fi­i­le sunt pe si­te-ul www.100de­ro­mani.ro.

Stil

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.