Bul­lyin­gul, in­ter­zis prin le­ge

Femeia - - EDITORIAL -

Se­na­tul a vo­tat mo­di­fi­ca­rea Le­gii edu­cați­ei, ca­re va de­fini, pre­ve­ni și in­ter­zi­ce vi­o­le­nța psi­ho­lo­gi­că în șco­li și gră­di­nițe. În mo­di­fi­ca­rea le­gii edu­cați­ei es­te pre­vă­zu­tă și po­si­bi­li­ta­tea ca acei im­pli­cați în acți­uni de bul­lying, atât agre­so­rii, cât și vic­ti­me­le, să be­ne­fi­ci­e­ze de asis­te­nță și eva­lua­re psi­ho­lo­gi­că. Le­gea a ajuns în par­la­ment da­to­ri­tă de­mer­su­ri­lor Aso­ciați­ei Pă­ri­nți­lor Isteți și Itsy Bit­sy FM. Alt­fel, spus, in­sul­ta­rea, și­ca­na­rea, lo­vi­rea, umi­li­rea, dis­cri­mi­na­rea, ex­clu­de­rea etc. nu mai sunt con­si­de­ra­te fap­te „fi­rești“în co­pi­lă­rie, ci sunt in­cri­mi­na­te.

Na­dia Tă­ta­ru (Itsy Bit­sy FM) și Ga­bri­e­la Ale­xan­dres­cu (Sal­vați Co­pi­ii Ro­mânia), ală­turi de co­pii, be­ne­fi­cia­rii noii pre­ve­deri le­gis­la­ti­ve

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.