De 18 ani, Fes­ti­va­lul Bra­zi­lor de Crăciun adu­ce co­pi­ii la școa­lă

Femeia - - EDITORIAL -

În 18 ani, Sal­vați Co­pi­ii Ro­mânia a re­a­dus în școa­lă 34.485 de co­pii din 36 de ju­dețe, din­tre ca­re în pro­gra­me de tip Gră­di­niță es­ti­va­lă –7.556 de co­pii, în pro­gra­me de tip Școa­lă du­pă Școa­lă – 23.083 de co­pii, iar în pro­gra­mul A Do­ua Șan­să – 3.846 de co­pii, reușind să strângă cu aju­to­rul com­pa­ni­i­lor su­ma de 4.547.800 de eu­ro. Sunt co­pii re­cu­pe­rați și ca­re, oda­tă ce pri­mesc spri­jin, lup­tă pen­tru șan­sa lor.Fes­ti­va­lul Bra­zi­lor de Crăciun es­te un eveni­ment de strânge­re de fon­duri or­ga­ni­zat anual de Sal­vați Co­pi­ii Ro­mânia, ca­re are drept cen­tru de in­te­res o li­ci­tație spe­cia­lă de bră­duți de Crăciun, cre­ați ex­clu­siv pen­tru ace­as­tă oca­zie, de unii din­tre cei mai cu­nos­cuți de­sig­neri au­toh­toni. Anul aces­ta, su­ma strânsă a fost de 770.000 de eu­ro. Bani vor mer­ge că­tre proi­ec­te edu­cați­o­na­le.

Ga­bri­e­la Ale­xan­dres­cu (Sal­vați Co­pi­ii Ro­mânia), ală­turi de be­ne­fi­ciari ai Fes­ti­va­lu­lui Bra­zi­lor de Crăciun

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.