Coc­ktai­luri cu po­vești

Femeia - - EDITORIAL -

Scur­tme­tra­jul Ente­ring Red, ce o are în ro­lul prin­ci­pal pe ce­le­bra ac­triță Ana de Armas, îi va pur­ta pe spec­ta­tori într-o că­lă­to­rie neaștep­ta­tă și enig­ma­ti­că în lu­mea Cam­pari. Dez­vol­tând vi­zi­u­nea bran­du­lui con­form că­reia „fi­e­ca­re coc­ktail spu­ne o po­ves­te”, fil­mul adu­ce în prim-plan in­tri­gi mis­te­ri­oa­se și pu­ne în lu­mi­na re­flec­toa­re­lor Ne­groni, coc­ktai­lul sem­nat de Cam­pari, ca­re în 2019 va săr­bă­tori 100 de ani de exis­te­nță. Pes­te 50% din ro­mâni con­si­de­ră că Ge­or­ge Enes­cu a avut cel mai ma­re im­pact po­zi­tiv asu­pra mu­zi­cii ro­mânești din ul­ti­mii 100 de ani, ara­tă un stu­diu re­a­li­zat pen­tru pos­tul de te­le­vi­zi­u­ne HIS­TO­RY. În plus, res­pon­de­nții con­si­de­ră că li­te­ra­tu­ra es­te do­mi­na­tă de Mir­cea Elia­de, în timp ce Henri Coan­dă es­te in­di­cat ca având cea mai sem­ni­fi­ca­ti­vă con­tri­buție în do­me­ni­ul ști­i­nței.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.