Ac­ces la apă cal­dă

Femeia - - EDITORIAL -

Aris­ton Ther­mo Ro­mânia a do­nat pes­te 400 de sboi­le­re de ul­ti­mă ge­ne­rație că­tre 250 de in­sti­tuții de învăță­mânt, că­mi­ne de bă­trâni și cen­tre de re­cu­pe­ra­re me­di­ca­lă din 32 de ju­dețe, ofe­rind astfel ac­ces la apă cal­dă pen­tru 32.000 de ro­mâni. Ace­as­tă iniția­ti­vă vi­ne în con­tex­tul des­fășu­ră­rii pe plan glo­bal a proi­ec­tu­lui Aris­ton Com­fort Chal­len­ge, prin ca­re com­pa­nia își pro­pu­ne să du­că acest con­fort chiar și în lo­cu­ri­le în ca­re aces­ta pa­re im­po­si­bil de atins.

Uni­cat co­le­cție S-a lan­sat o no­uă și Po­vești, Arte Fru­moa­se de bi­ju­te­rii Wag­ner pot fi My Dre­ams“. Bi­ju­te­ri­i­le „The Gar­den of www.wag­ne­rar­tes­hop.com co­man­da­te pe

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.