Bi­ju­te­rii inspi­ra­te de Dis­ney

Femeia - - NOUTĂțI -

Cre­e­a­ză-ți pro­pria po­ves­te de stil cu no­ua co­le­cție ori­gi­na­lă Mic­key & Min­nie de la PANDORA. Cu de­ta­lii vin­ta­ge și si­lue­te cla­si­ce, ușor re­cog­nos­ci­bi­le, fi­e­ca­re de­sign re­flec­tă ese­nța ce­lor do­uă per­so­na­je em­ble­ma­ti­ce de la Dis­ney: min­tea scli­pi­toa­re și ima­gi­nația co­lo­ra­tă a lui Min­nie Mo­u­se, pre­cum și ca­rac­te­rul plă­cut și sti­lul ex­traor­di­nar al lui Mic­key Mo­u­se. Re­a­li­za­tă din ar­gint 925 și fi­ni­sa­tă ma­nual, ace­as­tă se­rie de bi­ju­te­rii ono­re­a­ză une­le din­tre ce­le mai cu­nos­cu­te și mai iu­bi­te po­vești Dis­ney. Com­bi­nă ca într-un puz­zle ce­le do­uă ine­le cap­ti­van­te Si­lue­ta lui Mic­key și Si­lue­ta lui Min­nie sau ale­ge brăța­ra ban­gle des­chi­să Mic­key & Min­nie, pe ca­re o poți împo­do­bi cu noi­le ta­lis­ma­ne scli­pi­toa­re ca­re le înfățișe­a­ză pe ce­le do­uă per­so­na­je în ipos­ta­ze di­fe­ri­te. Des­co­pe­ră bi­ju­te­ri­i­le în ma­ga­zi­ne­le PANDORA și pe www.pandora.net.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.