Mână de la mână pen­tru o lu­me mai bu­nă

Ali­na­re pen­tru vârst­nici, la un te­le­fon dis­ta­nță

Femeia - - DIN VIAțĂ -

În vâltoa­rea vi­eții co­ti­di­e­ne în ca­re nu știm de ce anu­me să ne ocu­păm mai întâi, tin­dem să ui­tăm de oa­me­nii ca­re au ne­voie de ate­nția noas­tră. Ce pu­tem fa­ce pen­tru cei mai vul­ne­ra­bi­li, co­pi­ii și bă­trânii? Nu e sim­plu, dar nici im­po­si­bil: să le fim ală­turi și să le hră­nim spe­ra­nța!

Ne­pu­ti­nța, izo­la­rea so­cia­lă, lip­sa mij­loa­ce­lor de in­for­ma­re, mi­grația ti­ne­ri­lor că­tre orașe­le mari ale Ro­mâni­ei sau că­tre străi­nă­ta­te sunt doar o par­te din­tre cau­ze­le ca­re au lă­sat mi­li­oa­ne de bă­trâni din ța­ră într-o li­niște pro­fun­dă, du­re­roa­să. Însă apă­sa­rea su­fle­te­as­că și dis­pe­ra­rea mu­tă sunt alun­ga­te azi prin­tr-un sim­plu apel gra­tu­it la 0800 460 001.

Te­le­fo­nul Vârst­ni­cu­lui es­te un proi­ect uma­ni­tar in­ter­ge­ne­rați­o­nal al Fun­dați­ei Prin­ci­pe­sa Mar­ga­re­ta a Ro­mâni­ei, spri­ji­nit de Fun­dația Vo­da­fo­ne. A luat naște­re cu trei ani în ur­mă din ne­voie, în con­tex­tul îmbă­trâni­rii po­pu­lați­ei: pes­te 3 mi­li­oa­ne de per­soa­ne din po­pu­lația Ro­mâni­ei au pes­te 65 de ani, con­form Insti­tu­tu­lui Nați­o­nal de Sta­tis­ti­că. Și 1 mi­li­on din ei au ră­mas sin­guri.

Ne­voi de so­cia­li­za­re și in­for­ma­re

Am stat de vor­bă cu Oa­na Bu­diș, coor­do­na­to­rul proi­ec­tu­lui Te­le­fo­nul Vârst­ni­cu­lui, de la ca­re am aflat ade­vă­ra­ta si­tuație a bă­trâni­lor noștri: „Am ela­bo­rat un stu­diu prin ca­re am ana­li­zat ca­re sunt ce­le mai mari ne­voi ale per­soa­ne­lor vârst­ni­ce din Ro­mânia. Prac­tic, au rei­eșit ne­voi­le de in­for­ma­re și de a avea un in­ter­lo­cu­tor pen­tru că unu din doi vârst­nici se sim­te sin­gur. Tot în ca­drul stu­di­u­lui, am vă­zut că di­fi­cul­tăți­le fi­nan­cia­re și me­di­ca­le re­pre­zin­tă o altă ma­re pro­ble­mă. Așa că prin Te­le­fo­nul Vârst­ni­cu­lui am reușit să răs­pun­dem la am­be­le: le fa­ci­li­tăm ac­ce­sul la in­for­mații și la drep­tu­ri­le pe ca­re vârst­ni­cii le au și le-am asi­gu­rat su­por­tul mo­ral prin ser­vi­ci­ul nos­tru de re­a­pe­la­re con­stan­tă ce­lor ca­re se simt sin­guri și sunt în si­tuații di­fi­ci­le de viață“.

Cau­ze di­ver­se

Sin­gu­ră­ta­tea vârst­ni­ci­lor noștri e cau­za­tă de mai mu­lți fac­tori: sen­ti­men­tul inu­ti­li­tății, izo­la­rea so­cia­lă, emi­gra­rea ac­cen­tua­tă a co­pi­i­lor în cău­ta­rea unui trai mai bun. În plus, bo­li­le mo­der­ne cau­ze­a­ză din ce în ce mai mul­te de­ce­se în rândul po­pu­lați­ei ti­ne­re, lă­sând vârst­ni­cii fă­ră co­pii, ru­de sau pri­e­teni, ce­ea ce du­ce ine­vi­ta­bil la efec­te de­zas­tru­oa­se asu­pra să­nă­tății fi­zi­ce, psi­hi­ce și a ca­li­tății vi­eții lor.

Împreu­nă, dar to­tuși sin­guri

O par­te din­tre bă­trânii Ro­mâni­ei ca­re se de­cla­ră sin­guri lo­cu­i­esc cu fa­mi­lia. Un mo­tiv es­te dis­cre­pa­nța din­tre ge­ne­rații, la ca­re se adau­gă in­ca­pa­ci­ta­tea de a fo­lo­si mij­loa­ce­le de in­for­ma­re mo­der­ne sau nea­dap­ta­rea la so­ci­e­ta­tea co­mu­ni­cați­o­na­lă ac­tua­lă. „Ei nu știu de un­de să-și ia in­for­mați­i­le și, da­că nu ești cu­nos­că­tor al do­me­ni­u­lui so­cial, te afli în im­po­si­bi­li­ta­tea de a ac­ce­sa un ser­vi­ciu la ca­re ai drep­tul, iar Te­le­fo­nul Vârst­ni­cu­lui răs­pun­de aces­tui as­pect. Ne su­nă vârst­nici cu ne­voi punc­tua­le, cu ne­voi de con­si­li­e­re pen­tru că­mi­ne și îngri­jiri la do­mi­ci­liu, per­soa­ne ca­re vor să so­cia­li­ze­ze într-un club se se­ni­ori. Ne su­nă fa­mi­lii sau ve­cini să ne între­be cum să se ocu­pe mai bi­ne de vârst­ni­cii lor. Alți bă­trâni ne su­nă de­oa­re­ce vor să fa­că vo­lun­ta­riat, căci simt că încă au de împăr­tășit lu­cruri și mai sunt în pu­te­re“, mi-a po­ves­tit Oa­na Bu­diș.

La nu­mă­rul de te­le­fon 0800 460 001, per­soa­ne­le vârst­ni­ce pri­mesc gra­tu­it in­for­mații de in­te­res, con­si­li­e­re, spri­jin prac­tic sau emoți­o­nal. Li­nia es­te dis­po­ni­bi­lă de luni până vi­neri între ore­le 8-20 și sâmbă­ta între ore­le 8-16.

Te­le­fo­nul Vârst­ni­cu­lui câști­gat pre­mi­ul a bun pen­tru cel mai proi­ect de asis­te­nță so­cia­lă din ca­drul Ga­lei So­ci­e­tății Ci­vi­le.

Vo­lun­tari prin em­pa­tie

Te­le­fo­nul Vârst­ni­cu­lui are, pe lângă cei trei ope­ra­tori spe­cia­li­zați în asis­te­nță so­cia­lă și psi­ho­lo­gie, 20 de vo­lun­tari ca­re se ocu­pă de pes­te 200 de vârst­nici ca­re sunt ape­lați con­stant. „Cea mai im­por­tan­tă ca­li­ta­te a vo­lun­ta­ru­lui nos­tru es­te do­ri­nța de a lu­cra cu per­soa­ne­le vârst­ni­ce. Nu es­te o ca­li­ta­te în si­ne, dar răb­da­rea de a fa­ce asta mar­che­a­ză o di­fe­re­nță fan­tas­ti­că! Din pă­ca­te, la noi în ța­ră exis­tă un stig­mat de impli­ca­re în pro­gra­me­le pen­tru per­soa­ne­le vârst­ni­ce, când lu­cre­zi cu ei e mai mult des­pre a da de­cât des­pre a pri­mi. Dis­po­ni­bi­li­ta­tea de timp, spi­ri­tul ci­vic și uti­li­za­rea mi­ni­mă a unui cal­cu­la­tor sunt ese­nția­le pen­tru a fa­ce vo­lun­ta­riat la noi. Avem și ti­neri, și se­ni­ori vo­lun­tari”, spu­ne Oa­na Bu­diș.

Apoi, bă­trânii noștri se lup­tă cu sen­ti­men­tul de inu­ti­li­ta­te, așa că mu­lți încep nu doar să înțe­le­a­gă, ci și să îmbrățișe­ze con­cep­tul de vo­lun­tar, mai ales când aud de la ope­ra­to­rii de la ce­lă­lalt ca­păt al li­ni­ei că și ei sunt aco­lo doar ca să aju­te. „Le dăm oca­zia și vârst­ni­ci­lor să fa­că vo­lun­ta­riat la noi da­că știu să fo­lo­se­as­că un cal­cu­la­tor, noi fi­ind un call cen­ter. Iar da­că nu, îi îndru­măm că­tre alte proi­ec­te so­cia­le pen­tru se­ni­ori. Iar be­ne­fi­ci­i­le sunt de am­be­le pă­rți!”

Noi pri­e­te­nii

Acest pro­gram a luat for­ma unei mâini întin­se con­stant, a unui pri­e­ten apro­piat al ce­lor în eta­te. „Avem bă­trâni ca­re sunt de la pri­ma cam­pa­nie în pro­gra­mul nos­tru. Sunt vârst­nici ca­re ne con­si­de­ră par­te din fa­mi­lia lor. Le spun co­le­ge­lor me­le că ele sunt ca fi­i­ce­le, ne­poa­te­le lor și că gă­sesc aici spri­jin și dis­po­ni­bi­li­ta­te de a pri­mi as­cul­ta­re. Au atât de mul­te de împăr­tășit, iar noi mai avem mul­te de învățat de la ei. Fun­dația a dez­vol­tat împreu­nă cu rețe­aua de res­tau­ran­te Trot­ter Prim cam­pa­nia Fii înge­rul unui bă­trân pen­tru cei din Bu­cu­rești. Ace­as­ta le per­mi­te ce­lor ușor de­pla­sa­bi­li să se întâlneas­că și în viața re­a­lă. La aces­te me­se oca­zi­o­na­le reușim să ne cu­noaștem“.

Li­nia poa­te fi că­tre ac­ce­sa­tă și de ca­re do­resc să cei un abuz sau o sem­na­le­ze a unui si­tuație di­fi­ci­lă sau de vârst­ni­cii bă­trân ne­voia sin­guri ca­re simt de spri­jin emoți­o­nal.

Gri­jă de la dis­ta­nță

Oa­na Bu­diș știe că mu­lți ti­neri au ple­cat de ne­voie și că nu le-a fost ușor să-și la­se pă­ri­nții aca­să. „Le-aș su­ge­ra să îi su­ne cât pot de des și să-i vi­zi­te­ze, iar atunci când nu pot, să fie in­for­mați cu pri­vi­re la ser­vi­ci­i­le ne­ce­sa­re ce­lor de vârsta a treia – aces­tea pot fa­ce di­fe­re­nța în viața lor! E foar­te im­por­tant să nu se sim­tă ui­tați. Îi sfă­tu­i­esc pe cei ca­re nu pot fi aproa­pe de bă­trânii lor să îi încu­ra­je­ze să so­cia­li­ze­ze într-un club de se­ni­ori, să-i pu­nă în le­gă­tu­ră cu un ONG, să-i sfă­tu­ias­că să fa­că vo­lun­ta­riat ca să ră­mână ac­ti­vi. E foar­te im­por­tant ca vârst­ni­cii să ră­mână des­chiși la di­ver­se­le ac­ti­vi­tăți și să înțe­le­a­gă fap­tul că încă au mul­te de ofe­rit!“

Te­le­fo­nul Vârst­ni­cu­lui es­te o li­nie gra­tu­i­tă, se­ri­oa­să și con­fi­de­nția­lă.

În trei ani, Te­le­fo­nul Vârst­ni­cu­lui a înre­gis­trat 6.000 de ape­la­nți unici cu 30.000 de ape­luri.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.