ARTEZIENE

Mur­mu­rul apei se poa­te au­zi și în ce­le mai mici gră­dini! Exis­tă o mu­lți­me de mo­de­le de fântâni de di­men­si­uni re­du­se, tre­bu­ie doar bi­ne ale­se și înca­dra­te în am­bi­ent. Vă ofe­rim câte­va exem­ple de ast­fel de arteziene, cu am­pla­sări dis­cre­te sau în prim-plan

Gradina Mea de Vis - - Mai Sumar Extra: Tufe -

Fântâni­le arteziene mici aduc pre­ze­nța apei și în gră­di­ni­le în ca­re un iaz sau o cas­ca­dă n-ar avea loc ori ar pă­rea ne­po­tri­vi­te, din cau­za mă­ri­mii. În spații mici, su­ne­tul apei lor nu es­te obo­si­tor, ci foar­te plă­cut. Ast­fel de fântâni re­pre­zin­tă ale­ge­ri­le ide­a­le pen­tru gră­di­ni­le de di­men- si­uni re­du­se (dar nu sunt des­ti­na­te ex­clu­siv aces­to­ra) și pot să ani­me la fel de bi­ne unul sau mai mul­te lo­curi. Fi­ind mici, tre­bu­ie am­pla­sa­te ast­fel încât să fie cât mai bi­ne pu­se în va­loa­re și să nu se piar­dă în pei­saj. Ara­tă frumos în com­pa­nia plan­te­lor doar da­că nu sunt aco­pe­ri­te de ele. De re­gu­lă, fântâni­le au un re­zer­vor de apă mas­cat și o pom­pă de re­cir­cu­la­re. Pen­tru pro­te­cția pom­pei și as­pec­tul fântânii, apa tre­bu­ie com­ple­ta­tă și împros­pă­ta­tă ori de câte ori es­te ne­voie. Mul­te stau pe un pat de pi­e­triș, ca­re tre­bu­ie cu­rățat pe­ri­o­dic de frun­ze­le, pe­ta­le­le sau fi­re­le de iar­bă ca­re cad pe el.

1 1 Ga­ma fântâni­lor arteziene mici es­te din ce în ce mai lar­gă. Ce­le din pia­tră sau me­tal, ca­re au ca nu­mi­tor co­mun o anu­mi­tă dis­creție, se adap­te­a­ză în ori­ce con­text, așa că își gă­sesc lo­cul în gră­di­nă in­di­fe­rent de mă­ri­me sau de stil.

3 Blo­cu­ri­le din pia­tră în for­mă de pris­mă ale aces­tei fântâni au o oa­re­ca­re aus­te­ri­ta­te, ac­cen­tua­tă plă­cut de așe­za­rea pe un pat din pi­e­triș în culori apro­pia­te.

2 Far­me­cul ar­te­zi­e­ne­lor ci­lin­dri­ce vi­ne din jo­cul pe ver­ti­ca­lă dat de înă­lți­mi­le lor di­fe­ri­te și de am­pla­sa­rea în va­lu­ri­le ver­zi ale mă­rii de fe­ri­gi, că­reia îi împru­mu­tă su­su­rul apei.

5 Acest mo­del reu­nește mo­der­nis­mul și sim­pli­ta­tea for­mei cu ele­ga­nța și dis­creția mi­ci­lor lui iz­voa­re. Se po­tri­vește într-un de­cor mai cu­rând mi­ni­ma­list de­cât exu­be­rant.

4 Fântâna s-ar pu­tea im­pu­ne în pei­saj, însă, fi­ind po­ziți­o­na­tă în spa­te­le fo­to­li­i­lor de gră­di­nă, doar asi­gu­ră fun­da­lul so­nor al lo­cu­lui de odih­nă. Va­sul de pia­tră din­tre fo­to­lii o se­con­de­a­ză per­fect.

7

ase­me­nea pi­e­se es­te dat de pre­ze­nța mi­ci­lor vi­ețu­i­toa­re ca­re o ani­mă. Pu­teți ale­ge bros­cuțe, șo­pârle, pă­sări...

6 Va­rian­ta mi­nia­tu­ra­lă cu bi­le sfe­ri­ce es­te ex­trem de de­li­ca­tă. Ea ne­ce­si­tă o am­pla­sa­re de­ga­ja­tă, vi­zi­bi­lă, cu bi­le­le în or­di­ne cres­că­toa­re și pro­fi­la­te pe un fun­dal ve­ge­tal. Far­me­cul unei

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.