So­luția 1: Loc de re­la­xa­re fe­rit

Gradina Mea de Vis - - Aranjamente -

Zo­na din fața ga­ra­ju­lui es­te fe­ri­tă de pri­viri in­dis­cre­te și de ace­ea es­te per­fec­tă pen­tru a ame­na­ja aici un loc pen­tru foc. Cum cei doi pe­reți pro­tec­tori pot fi fo­lo­siți și ca spă­tar, aici va lua naște­re o ban­că pe co­lț, foar­te co­mo­dă. Ea a fost ame­na­ja­tă ast­fel încât să se asor­te­ze cu ga­ra­jul. Ele­men­te­le pro­tec­toa­re de pe la­tu­ra cu te­re­nul ve­cin au fost înnoi­te în par­te, iar alte­le au fost înde­păr­ta­te com­plet. Se­a­ra, lo­ca­ta­rii se pot re­la­xa aici, pe per­ne­le moi și co­lo­ra­te de pe scându­ri­le lă­cu­i­te ale băn­cii.

Câte­va pă­rți din pa­va­jul cu da­le si­tuat de-a lun­gul pe­re­te­lui ca­sei au fost înde­păr­ta­te și au fă­cut loc unui mic gazon, ca­re fa­ce ca te­re­nul să pa­ră ce­va mai ge­ne­ros. Pen­tru ca bor­du­ra îngus­tă de plante să pa­ră cât mai ma­re, aici cresc co­pă­cei de lemn-câi­nesc cu frun­ziș gal­ben-ver­de, la ba­za că­ro­ra se află mi­o­zo­tis cau­ca­zian, crini de toam­nă și ro­goz. Sfat: cum ro­go­zul se înmu­lțește sin­gur prin se­mi­nțe, es­te bi­ne să tăiați ime­diat flo­ri­le ofi­li­te.

Pe par­tea dre­ap­tă, un exem­plar de Eu­o­ny­mus își întin­de co­roa­na dea­su­pra unui strat de tu­fe. Ar­bus­tul au­toh­ton atin­ge 3-4 m înă­lți­me. Flo­ri­le și fruc­te­le lui sunt o hra­nă bi­ne-veni­tă pen­tru in­sec­te și pă­sări, însă pen­tru oa­meni fruc­te­le roz-por­to­ca­lii sunt foar­te otră­vi­toa­re! Stra­tul de de­de­subt se împo­do­bește pri­mă­va­ra cu frun­zișul pa­nașat cu gal­ben al mi­o­zo­ti­su­lui cau­ca­zian

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.