So­luția 2: Cu­lo­ri­le mo­di­fi­că at­mos­fe­ra

Gradina Mea de Vis - - Aranjamente -

Zi­dul ma­ro-roșcat și gar­dul viu ca­re se pot ve­dea acum pen­tru că au fost înde­păr­ta­te ele­men­te­le de pro­te­cție con­fe­ră gră­di­nii un alt aer.

Nua­nța cal­dă a zi­du­lui se re­gă­sește și în ale­ea îngus­tă din clin­cher ca­re șer­pu­i­ește prin gră­di­nă, pre­cum și în plan­te­le din stra­turi. Frun­zișul întu­ne­cat al clo­poței­lor pur­pu­rii, flo­ri­le pri­boi­u­lui ca­fe­niu și trom­pe­te­le mici și roși­e­ti­ce ale ca­pri­foi­u­lui veșnic ver­de încântă prin ace­as­tă nua­nță plă­cu­tă și cal­dă. Ca­pri­foi­ul tran­sfor­mă per­go­la în for­mă de evan­tai într-un aco­pe­riș de frun­ze foar­te con­for­ta­bil pe timp de va­ră. Pen­tru a se căță­ra, ea are ne­voie de sfori sta­bi­le și re­zis­ten­te. La ne­voie, pu­teți tăia ușor plan­ta pri­mă­va­ra.

Cum po­di­u­mul din lemn are o la­tu­ră lun­gă de nu­mai 3 m, au fost ale­se scau­ne cu spă­tar alb, ca­re mă­resc op­tic lo­cul. Ele con­tras­te­a­ză plă­cut cu nua­nța roșca­tă ca­re do­mi­nă gră­di­na. În stra­tul vă­ra­tic, ace­as­tă sar­ci­nă es­te pre­lua­tă de clo­poțeii cu flori al­be ca­re țes co­voa­re de­se și mai târziu de ochi­ul-bo­u­lui pi­tic, tot cu flori al­be. Cu un „etaj“mai sus apar în toi­ul ve­rii bi­le­le ver­zui de flori ale hor­ten­si­ei ‘Anna­bel­le’. Flo­ri­le roz-des­chis ale cle­ma­ti­te­lor și ale astil­be­lor ser­vesc drept mij­lo­ci­toa­re între ce­le două culori prin­ci­pa­le ale gră­di­nii.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.