Sfa­turi prac­ti­ce

Gradina Mea de Vis - - Aranjamente -

Înain­te de a ame­na­ja spați­ul ver­de eva­luați-i con­diți­i­le și po­te­nția­lul. Câți me­tri pă­trați aveți la dis­po­ziție? Es­te înso­rit sau um­brit? Ce fel de pă­mânt se gă­sește aici? Du­pă ce răs­pun­deți la aces­te între­bări, pu­teți ale­ge una din­tre va­rian­te­le de ame­na­ja­re ca­re vi se pa­re cea mai po­tri­vi­tă.

Unul din­tre ma­ri­le avan­ta­je ale spați­i­lor mici es­te că ne­ce­si­tă foar­te puți­nă îngri­ji­re. Chiar și o gră­di­nă de ghi­ve­ce are ne­voie doar de apă re­gu­lat și de îngrășă­mânt pe­ri­o­dic.

Pen­tru ast­fel de spații, mo­bi­li­e­rul joa­că un rol ese­nțial. Ale­geți pi­e­se co­lo­ra­te, vesele, sim­ple, ușoa­re și de pre­fe­ri­nță plia­bi­le. Da­că to­tuși op­tați pen­tru o ban­că so­li­dă, ale­geți per­ne de di­fe­ri­te culori, moi și co­mo­de.

O altă re­gu­lă în ame­na­ja­re es­te sim­pli­ta­tea. Inspi­rați-vă din aran­ja­men­te­le for­ma­le, ge­o­me­tri­ce și si­me­tri­ce, și cre­ați gră­dini mici, dar spați­oa­se și bi­ne or­ga­ni­za­te. Mai puțin înse­am­nă mai mult, așa că re­du­ceți ele­men­te­le de­co­ra­ti­ve la stric­tul ne­ce­sar și ale­geți plante ca­re pun în va­loa­re gră­di­na.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.