Info: gli­ci­nă

Gradina Mea de Vis - - Îngrijire -

Nu­me bo­ta­nic: gli­ci­nă chi­ne­ze­as­că si­nen­sis), gli­ci­nă (Wis­te­ria ja­po­ne­ză (Wis­te­ria

(Wis­te­ria flo­ri­bun­da), fru­tes­cens) gli­ci­nă ame­ri­ca­nă For­mă: plan­tă căță­ră­toa­re pe­re­nă; între 6 și 15 în fun­cție de soi, atin­ge m înă­lți­me și 2-10

Înflo­ri­re: m dia­me­tru

W. si­nen­sis – înain­te în mai; de apa­riția

W. flo­ri­bun­da frun­ze­lor, din apri­lie și W. fru­tes­cens până – când apar frun­ze­le,

Loc: înso­rit și pro­te­jat; mai-iu­nie sol proas­păt până la umed, afânat, bo­gat în sub­sta­nțe nu­tri­ti­ve

1 Su­por­tul sta­bil su­sți­ne cu încre­de­re lăs­ta­rii plini de frun­ze și flori ai gli­ci­nei ja­po­ne­ze ‘Law­ren­ce’. Da­că pe per­go­lă se cață­ră și o cle­ma­ti­tă, Wis­te­ria tre­bu­ie tăia­tă re­gu­lat

2 Flo­ri­le bă­tu­te vi­o­let-des­chis apa­rțin soi­u­lui ‘Vi­o­la­cea Ple­na’. Ca toa­te soi­u­ri­le de Wis­te­ria flo­ri­bun­da, plan­ta crește pu­ter­ni­că și atin­ge 8 m înă­lți­me și 6 m dia­me­tru

3 Flo­ri­le soi­u­lui ‘Lon­gis­si­ma Alba’ (W. flo­ri­bun­da) se des­chid trep­tat pe ci­or­chi­nii ulu­i­tori, lun­gi de 60 cm, ca­re con­fe­ră ori­că­rui aran­ja­ment un aer de basm

4 Bo­bo­cii nu la­să să se bă­nu­ias­că fap­tul că din ei se vor dez­vol­ta în cu­rând ci­or­chini lun­gi de flori

1

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.