Sfat practic

Gradina Mea de Vis - - Extra: Tufe -

Ce dis­ta­nțe tre­bu­ie lă­sa­te între plante? Acest lu­cru de­pin­de de mai mu­lți fac­tori, prin­tre ca­re di­men­si­u­nea fi­na­lă a plan­te­lor și rit­mul de crește­re. Pe in­ter­net și în ca­ta­loa­ge­le de plante se gă­sesc de obi­cei in­di­cații pri­vind numărul de plante pe me­tru pă­trat (de exem­plu, coa­da-șo­ri­ce­lu­lui ‘Bel­le Epo­que’: 6 bu­căți/mp). Între tu­fe­le mici se la­să 15 cm, între ce­le me­dii – 25 cm. Față de plan­te­le mari, cum es­te tres­tia de Chi­na ‘Klei­ne Fon­täne’, tre­bu­ie să lă­sați o dis­ta­nță de mi­ni­mum 1 m.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.