Pu­neți în va­loa­re la­le­le­le din gră­di­nă

Di­rec­to­rul de la Her­man­nshof, Cas­sian Schmidt, cre­e­a­ză ce­le mai di­ver­se aran­ja­men­te cu la­le­le

Gradina Mea de Vis - - Reportaj -

De câți bul­bi es­te ne­voie pen­tru a crea efec­te atră­gă­toa­re?

Într-o gră­di­nă obișnu­i­tă se pot am­pla­sa mai puțini bul­bi de­cât în gră­di­ni­le-ex­po­ziție. În ca­zul la­le­le­lor, gândiți-vă la 10-15 bul­bi pe me­tru

pă­trat. În fond, bul­bii nu cresc sin­guri, ci împart stra­tul cu tu­fe, ca­re au și ele ne­voie de spațiu.

Ce tre­bu­ie avut în ve­de­re când com­bi­năm la­le­le­le cu di­fe­ri­te alte tu­fe?

Când ră­sar la­le­le­le și încep să înflo­re­as­că, ele au ne­voie de lu­mi­nă su

fi­ci­en­tă și de ace­ea tre­bu­ie plan­ta­te ală­turi de tu­fe ca­re ră­sar mai târziu în se­zon. Cri­nii de o zi și bu­jo­rii sunt par­te­neri mai buni, în prin­ci­piu, de­cât pri­boi­ul. Aran­ja­men­te ra­fi­na­te iau naște­re atunci când mu­gu­rii tu­fe-

lor se asor­te­a­ză din punct de ve­de­re al for­mei sau cu­lo­rii cu la­le­le­le. Frun­ze­le îngus­te ale cri­ni­lor de o zi ara­tă bi­ne lângă la­le­le­le cu flori lun­gu­i­ețe, iar frun­ze­le închi­se la cu­loa­re fac nua­nțe­le vesele ale la­le­le­lor să stră­lu­ce­as­că și mai ta­re.

Ca­re sunt la­le­le­le ca­re nu tre­bu­ie scoa­se din pă­mânt și re­plan­ta­te?

De obi­cei, hi­bri­zii Dar­win sunt mai re­zis­te­nți de­cât la­le­le­le Tri­um­ph. La­le­le­le Vi­ri­di­flo­ra și soi­u­ri­le cu flori lun­gu­i­ețe înflo­resc de­se­ori în pri­mă­va­ra ur­mă­toa­re din nou. Îngri­ji­rea es­te și ea foar­te im­por­tan­tă: în prin­ci­piu, frun­ze­le nu se înde­păr­te­a­ză de­loc sau doar când s-au us­cat com­plet. Frun­ze­le sin­te­ti­ze­a­ză sub­sta­nțe nu­tri­ti­ve pen­tru bul­bi.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.