Pri­mul aju­tor du­pă ger

Gradina Mea de Vis - - Decorativ -

Es­te cu­nos­cut fap­tul că flo­ri­le de va­ră și plan­te­le din ghi­ve­ce tre­bu­ie pro­te­ja­te de frig până la mij­lo­cul lui mai. Dar ge­rul poa­te afec­ta și plan­te­le re­zis­ten­te din gră­di­nă atunci când tem­pe­ra­tu­ri­le scad sub 0 gra­de în apri­lie sau la înce­pu­tul lui mai. Acest lu­cru se întâmplă mai ales când arbuștii și tu­fe­le au înmu­gu­rit de­vre­me, da­to­ri­tă unei pe­ri­oa­de mai cal­de.

Fiți pre­gă­tiți cu o fo­lie de pro­te­cție

Arbuștii in­di­vi­dua­li pot fi aco­pe­riți cu fo­lie pe tim­pul no­pții. Da­că to­tuși se ajun­ge la de­te­ri­o­rări, plan­te­le nu mor, dar dez­vol­ta­rea lor es­te in­hi­ba­tă. Ci­ne nu vrea să aștep­te până când pă­rți­le ma­ro și us­ca­te dis­par de la si­ne poa­te ape­la la foar­fe­că. Du­pă una sau două săp­tă­mâni se poa­te ob­ser­va cât de adânc a pă­truns ge­rul și cât tre­bu­ie tăiat. Tran­da­fi­rii, li­lia­cul de va­ră și hor­ten­si­i­le re­mon­tan­te, cum sunt soi­u­ri­le ‘Endless Sum­mer’, fac chiar și flori pe lăs­ta­rii noi, chiar da­că puțin mai târziu. Hor­ten­si­i­le cla­si­ce nu mai înflo­resc da­că bo­bo­cii au înghețat în apri­lie (dre­ap­ta). Pă­rți­le de­te­ri­o­ra­te se înde­păr­te­a­ză

Dau­ne­le cau­za­te de ger ale ci­miși­ru­lui se înde­păr­te­a­ză prin tăi­e­rea lăs­ta­ri­lor us­cați până la zo­na ver­de și plină de vi­ta­li­ta­te

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.