Re­no­vați trep­te­le ve­chi

Gradina Mea de Vis - - Decorativ -

Lă­sând la o par­te as­pec­tul, mul­te trep­te din gră­di­nă de­vin cu tim­pul ne­si­gu­re. Cră­pă­tu­ri­le, mi­ci­le de­ni­ve­lări și mar­gi­ni­le ples­ni­te pot de­ve­ni ade­vă­ra­te cap­ca­ne și pot cau­za ac­ci­den­te se­ri­oa­se. Mu­lți gră­di­nari se fe­resc însă să re­no­ve­ze com­plet trep­te­le și să li­pe­as­că la loc da­le­le des­prin­se cu mor­tar sau ade­ziv spe­cial. Alter­na­ti­va es­te re­pre­zen­ta­tă de ele­men­te­le din pia­tră ca­re se fi­xe­a­ză di­rect pe trep­te­le ve­chi, de­oa­re­ce au o înă­lți­me mi­că. Da­că fun­dația es­te neu­ni­for­mă și sfă­râmi­ci­oa­să, ea tre­bu­ie mai întâi ni­ve­la­tă și întă­ri­tă. Du­pă ace­ea se mon­te­a­ză pro­fi­le­le pe ca­re se in­sta­le­a­ză și se fi­xe­a­ză ușor trep­te­le și can­tu­ri­le.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.