O gră­di­nă ca­re ema­nă li­niște

Gradina Mea de Vis - - Aranjamente -

Gar­dul viu din fag roșu (Fa­gus syl­va­ti­ca ‘Pur­pu­rea’) și ele­men­te­le pro­tec­toa­re gri înca­dre­a­ză fru­mos su­pra­fața ver­de. În par­tea din spa­te, zi­dul es­te de­cu­pat, ast­fel încât se pot ve­dea hor­ten­si­i­le cu flori al­be și tres­tia de Chi­na (Mis­can­thus) din spa­te.

Da­le­le mari și lu­mi­noa­se din be­ton și fâși­i­le de pi­e­triș su­bli­nia­ză stra­tu­ri­le îngus­te, ame­na­ja­te si­me­tric. Flo­ra con­stă din doi ar­bori trom­pe­tă sfe­rici (Ca­tal­pa ‘Na­na’), cle­ma­ti­te al­be (Cle­ma­tis mon­ta­na ‘Elten’), ier­buri de­co­ra­ti­ve, lemn-câi­nesc pi­tic (Li­gus­trum vul­ga­re ‘Lo­den­se’), ane­mo­ne de toam­nă, ce­a­pă de­co­ra­ti­vă cu flori al­be și tu­fe de tran­da­firi din soi­ul ‘Whi­te Roa­drun­ner’. Tran­da­fi­rii cresc într-un strat re­a­li­zat din be­ton. Lângă lo­cul de re­la­xa­re înca­drat de tres­tie de Chi­na se află un ba­zin cu cas­ca­dă, ca­re îmbo­gățește în mod dis­cret gră­di­na mi­că.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.