Sfa­turi prac­ti­ce

Gradina Mea de Vis - - Aranjamente -

Înain­te de ame­na­ja­rea stra­tu­lui afânați în pro­fun­zi­me pă­mântul. Da­că cre­deți că es­te ne­ce­sar, încor­po­rați în so­lul mai slab sau mai obo­sit făi­nă de oa­se și com­post. Lă­sați pă­mântul să se așe­ze și de­se­nați pe o hârtie schița stra­tu­lui, no­tând cu pre­ci­zie un­de do­riți să am­pla­sați fi­e­ca­re spe­cie. Sta­bi­liți lo­cul fi­e­că­rei plan­te ți­nând cont de înă­lți­mea și vo­lu­mul fi­na­le, dar și de cu­loa­rea flo­ri­lor. Cum­pă­rați din timp se­mi­nțe sau ră­sa­duri. Par­tea cea mai avan­ta­joa­să a unui ast­fel de strat de va­ră es­te că poa­te fi com­ple­tat ori­când cu plan­te noi, da­că es­te ne­voie. Ale­geți spe­cii ca­re au apro­xi­ma­tiv ace­le­ași pre­te­nții (de exem­plu, iu­besc soa­re­le sau um­bra, so­lul hră­ni­tor sau mai slab). Mul­te din­tre flo­ri­le de va­ră des­cri­se în tex­tul ală­tu­rat pot fi tăia­te pen­tru va­ză. În plus, da­că tăiați la timp flo­ri­le ofi­li­te, veți sti­mu­la tu­fe­le să înflo­re­as­că în con­ti­nua­re. Da­că vreți ca stra­tul să ai­bă o anu­mi­tă for­mă, tra­sați con­tu­ru­ri­le do­ri­te cu șnu­ruri și plan­tați spe­ci­i­le doar în spați­i­le din­tre șnu­ruri.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.