Ne­mțișor cu flori splen­di­de

Gradina Mea de Vis - - Decorativ -

Va­ra, stra­tu­ri­le se um­plu de flo­ri­le ne­mțișo­ru­lui (Del­phi­ni­um), pe tul­pini înal­te și în nua­nțe de al­bas­tru, alb, roz și vi­o­let. Plan­ta pre­fe­ră un sol

bo­gat în sub­sta­nțe nu­tri­ti­ve și per­me­a­bil. Lăs­ta­rii ti­neri tre­bu­ie pro­te­jați de melci. În plus, plan­te­le nu tre­bu­ie să stea prea înghe­su­i­te în strat, pen­tru ca frun­ze­le să se usu­ce bi­ne du­pă ploaie și să nu de­vi­nă sen­si­bi­le la făi­na­re. Scur­ta­rea tul­pi­ni­lor ofi­li­te până la 10-15 cm dea­su­pra so­lu­lui și ad­mi­nis­tra­rea con­co­mi­ten­tă a unui îngrășă­mânt pen­tru tu­fe va sti­mu­la o a do­ua înflo­ri­re, ca­re are loc va­ra târziu și es­te ce­va mai puțin bo­ga­tă. În gră­di­nă cresc foar­te bi­ne soi­u­ri­le ca­re se înmu­lțesc prin bu­tași sau prin se­pa­ra­re. Din ace­as­tă gru­pă fac par­te se­rii pre­cum Ela­tum și Bel­la­don­na.

Plan­te­le au ne­voie de mai mult timp de dez­vol­ta­re de­cât hi­bri­zii Pa­ci­fic cul­ti­vați din se­mi­nțe, dar au o viață mai lun­gă. Soi­u­ri­le din se­ria

New Mil­le­ni­um sunt mult îmbu­nă­tăți­te.

1 ‘Fin­ste­raar­horn’ es­te un soi Fo­er­ster plin de vi­ta­li­ta­te. Acest soi Ela­tum înflo­rește în iu­nie-iu­lie și în sep­tem­brie.

2 ‘Dus­ky Mai­dens’ atin­ge 1,60 m înă­lți­me. Soi­ul fa­ce par­te din se­ria no­uă New-Mil­le­ni­um.

3 ‘Ga­la­had’ fa­ce par­te din gru­pa ve­che a hi­bri­zi­lor Pa­ci­fic ca­re au o viață scur­tă, gru­pă ca­re es­te înlo­cu­i­tă din ce în ce mai frec­vent cu noi­le va­ri­e­tăți mo­der­ne New-Mil­le­ni­um.

4 ‘Bal­lkleid’ es­te un soi Bel­la­don­na cu for­mă com­pac­tă și in­flo­res­ce­nțe ra­mi­fi­ca­te va­po­ros

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.