Se­mă­nați acum sfe­clă roșie

Gradina Mea de Vis - - Legume + Fructe -

Când ale­geți soi­uri de sfe­clă roșie și le se­mă­nați în gră­di­nă, cri­te­ri­ul prin­ci­pal es­te fe­lul în ca­re veți fo­lo­si aces­te le­gu­me. Pen­tru con­sum proas­păt se­mă­nați soi­ul ‘Jan­nis’, de la sfârși­tul lui apri­lie până la mij­lo­cul lui iu­lie. Sfe­cla pen­tru de­po­zi­ta­re se se­a­mă­nă la înce­put de iu­lie, căci soi­u­ri­le ca­re cresc lent, cum sunt ‘Ro­te Ku­gel’, ‘Ro­bus­chka’ și ‘Cra­pau­di­ne’, nu se coc alt­fel până la înce­pu­tul toam­nei.

Plan­te­le cu tul­pini ver­zi se înde­păr­te­a­ză

Fi­e­ca­re să­mânță con­stă din­tr-un bu­chețel de până la cinci ger­meni, de ace­ea ră­sa­du­ri­le vor tre­bui ră­ri­te, chiar da­că sfe­cla es­te se­mă­na­tă la in­ter­va­le mari. Inter­va­lul op­tim din­tre ră­sa­duri es­te de 8-12 cm. Da­că în rându­ri­le de sfe­clă des­co­pe­riți plan­te cu tul­pini ver­zi, cel mai bi­ne es­te să le înde­păr­tați, căci nu­mai exem­pla­re­le cu tul­pini roșii fac tu­ber­cu­li ze­moși și gus­toși. Sfat: da­că ad­mi­nis­trați de mai mul­te ori ze­a­mă de pe­lin di­lua­tă, veți sti­mu­la for­ma­rea tu­ber­cu­li­lor și gus­tul aces­to­ra.

1 Soi­u­ri­le ve­chi, cum es­te ‘Cra­pau­di­ne’, încă îndră­git în Fra­nța, se re­cu­nosc du­pă ră­dă­ci­ni­le co­ni­ce și as­cuți­te

2 ‘Ro­bus­chka’ fa­ce ră­dă­cini cu coa­ja ne­te­dă și ro­tun­de, cu pul­pă ze­moa­să și gust blând

1

2

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.