SUFRAGERIA DE AFARĂ

Va­ra ne pla­ce să pe­tre­cem cât mai mult timp în gră­di­nă. For­me­le cla­re, ma­te­ria­le­le de ca­li­ta­te și cu­lo­ri­le dis­cre­te dau naște­re unei at­mos­fe­re pri­mi­toa­re

Gradina Mea de Vis - - Sumar -

Mai puțin înse­am­nă mai mult: ace­as­tă for­mu­lă adop­ta­tă de mu­lți ar­hi­te­cți și de­sig­neri des­crie foar­te bi­ne ten­di­nța ac­tua­lă în ce­ea ce pri­vește ame­na­ja­rea te­ra­se­lor și lo­cu­ri­lor de re­la­xa­re: for­me­le cla­re, fo­lo­si­rea unui nu­măr mic de ma­te­ria­le de ca­li­ta­te și nua­nțe­le dis­cre­te și de­cen­te de­ter­mi­nă ima­gi­nea de an­sam­blu. Chiar și în stra­tu­ri­le sau va­se­le de pe te­ra­să tre­bu­ie am­pla­sa­te doar câte­va spe­cii, dar în nu­măr ma­re. Ale­geți de pre­fe­ri­nță plan­te veșnic ver­zi, ca­re au un as­pect mai puțin lu­xu­riant de­cât ce­le cu flori.

Un loc de re­la­xa­re ame­na­jat în stil mi­ni­ma­list ema­nă li­niște, ca­re de mul­te ori ne lip­sește în viața co­ti­dia­nă agi­ta­tă. Te­re­nu­ri­le mici, cum sunt cu­rți­le in­te­ri­oa­re sau gră­di­ni­le ca­se­lor în se­rie, sunt pu­se în va­loa­re foar­te bi­ne de acest stil, de­oa­re­ce ca­pă­tă ast­fel ca­rac­te­rul unei ca­me­re în aer li­ber, cu con­diția ca te­re­nul să fie încon­ju­rat de gar­duri vii tăia­te în for­mă sau de pe­reți pro­tec­tori, de exem­plu din lemn, be­ton sau oțel cor­ten. Sfat: în acești pe­reți in­di­vi­dua­li­zați pu­teți in­te­gra o ban­că sau un po­di­um lat, dar și un șe­mi­neu sau un joc cu apa su­su­ră­tor.

Un ma­te­rial îndră­git pen­tru mon­ta­rea po­de­lei es­te, în afară de pi­e­triș și da­le­le din be­ton, lem­nul, ca­re are un as­pect cald și con­for­ta­bil. Toa­te ce­le trei ma­te­ria­le de mai sus pot fi însă com­bi­na­te une­le cu alte­le, du­pă do­ri­nță sau po­si­bi­li­tăți­le

ofe­ri­te de spațiu. Ar fi bi­ne da­că ați ame­na­ja două lo­curi de re­la­xa­re, de exem­plu o te­ra­să chiar lângă ca­să, pe ca­re se află lo­cul de luat de ma­sa, și o altă su­pra­față pe ca­re se află fo­to­lii con­for­ta­bi­le, o ca­na­pea de ex­te­ri­or sau un șez­long. În afară de mo­bi­li­e­rul din împle­ti­tu­ră din plas­tic, foar­te po­tri­vit pen­tru ex­te­ri­or, dar ca­re es­te vo­lu­mi­nos de obi­cei și ocu­pă mult spațiu, exis­tă și fo­to­lii coc­teil grați­oa­se și con­for­ta­bi­le.

Nua­nțe­le na­tu­ra­le, des­chi­se și lu­mi­noa­se, și ce­le de an­tra­cit sunt foar­te po­tri­vi­te pen­tru acest tip de mo­bi­li­er. Da­că do­riți to­tuși să adău­gați puți­nă culoare aran­ja­men­te­lor, ale­geți per­ne în cu­lori in­ten­se, de exem­plu ver­zi-al­bas­tre sau por­to­ca­lii, ca­re învi­o­re­a­ză și înve­se­lesc at­mos­fe­ra.

For­ma mo­bi­li­e­ru­lui de­pin­de, de­si­gur, de di­men­si­u­ni­le te­re­nu­lui ca­re es­te ame­na­jat. Nu ale­geți mul­te pi­e­se di­fe­ri­te, căci veți crea di­zar­mo­nie și nu veți mai obți­ne li­niștea vi­zua­lă atât de do­ri­tă. De ase­me­nea, când ame­na­jați spați­ul din aer li­ber, ți­neți me­reu cont și de ori­en­ta­rea față de punc­te­le car­di­na­le, dar și de cât de um­brit sau de înso­rit es­te lo­cul.

Da­că spați­ul es­te încon­ju­rat de clă­diri înal­te, nu are rost să mon­tați o per­go­lă. Da­că, dim­po­tri­vă, aici ba­te soa­re­le aproa­pe toa­tă zi­ua, ar fi bi­ne să mon­tați o um­bre­lă ma­re sau o mar­chi­ză plia­bi­lă, ast­fel încât lo­cul să fie me­reu fe­rit de soa­re și con­for­ta­bil.

Gră­di­na nu es­te doar lo­cul în ca­re cul­ti­văm le­gu­me, fruc­te și plan­te de­co­ra­ti­ve, ci și ca­me­ra din aer li­ber în ca­re ne încăr­căm ba­te­ri­i­le

1

2

3

1 Da­că vă pla­ce să vă in­vi­tați pri­e­te­nii aca­să, ame­na­jați o te­ra­să ma­re, cu mo­bi­li­er con­for­ta­bil. Co­pa­cii și gar­du­ri­le vii tăia­te în for­mă cre­e­a­ză ca­drul per­fect. 2 Aran­ja­men­te­le in­di­vi­dua­li­za­te sunt la mo­dă: ban­ca și ta­bu­re­te­le încon­joa­ră ma­sa din be­ton. Pe per­go­la de me­tal se cață­ră viță-de-vie. Ba­na­ni­e­rii din dre­ap­ta com­ple­te­a­ză aran­ja­men­tul, dar aici pot crește și plan­te cu flori.

3 Evo ho­re­ca ofe­ră mo­bi­li­er pen­tru gră­di­nă, re­zis­tent și atră­gă­tor: scau­ne pen­tru te­ra­să din teh­no-rat­tan cu ca­dru du­ral tos­ca­na, preț 450,00 lei cu TVA in­clus; mă­suță joa­să ca­fea drep­tun­ghi­u­la­ră cu 4 pi­ci­oa­re te­ne­ri­fe, preț 309,40 lei cu TVA in­clus; șez­lon­guri lemn ma­siv te­ne­ri­fe, preț șez­long 642,60 lei cu TVA in­clus

Scau­ne­le Evo ho­re­ca din teh­no-rat­tan cu ca­dru din alu­mi­niu sunt re­zis­ten­te la in­tem­pe­rii și pot fi lă­sa­te în gră­di­nă pe tot par­cur­sul se­zo­nu­lui cald, preț 427,50 lei cu TVA in­clus

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.