CARTOFI DULCI

Ace­as­tă plan­tă ușor de îngri­jit cu­ce­rește mu­lți gră­di­nari în ul­ti­ma vre­me. Căl­du­ra, apa și spați­ul su­fi­ci­ent sunt lu­cru­ri­le de ca­re e ne­voie pen­tru o re­col­tă bo­ga­tă

Gradina Mea de Vis - - Sumar -

Tu­ber­cu­lii bo­gați în ami­don ai car­to­fi­lor dulci fac par­te din­tre plan­te­le nu­tri­ti­ve ce­le mai im­por­tan­te în între­a­ga lu­me. În Eu­ro­pa, plan­te­le ori­gi­na­re din Ame­ri­ca, cu lăs­tari lun­gi, erau cul­ti­va­te doar ca spe­cii de­co­ra­ti­ve în jar­di­ni­e­re. Tre­bu­ie să le mu­lțu­mim gră­di­na­ri­lor bio că­ro­ra le-a plă­cut să fa­că ex­pe­ri­men­te pen­tru fap­tul că acum car­to­fii dulci sunt foar­te apre­ciați atât în gră­di­nă, cât și în bu­că­tă­rie.

Plan­te­le ti­ne­re se pot cum­pă­ra sau se pot cul­ti­va aca­să. Pen­tru ace­as­ta, se rup ger­me­nii ca­re au ră­să­rit pe tu­ber­cu­li, se pun în va­se cu pă­mânt de cul­tu­ră și mai târziu se plan­te­a­ză afară. Hor­ti­cul­to­rii ofe­ră ră­sa­duri obți­nu­te din bu­tași. Bul­bii pen­tru cul­tu­ră tre­bu­ie achi­ziți­o­nați din ma­ga­zi­ne bio. De obi­cei, aceștia pro­vin din Spa­nia, cum es­te soi­ul foar­te apre­ciat ‘Be­au­re­gard’. Și mai dul­ce es­te ‘Evan­ge­li­ne’, cu coa­jă pur­pu­rie și pul­pă de un por­to­ca­liu in­tens. Tu­ber­cu­lii de ‘Bur­gun­dy’ nu se de­o­se­besc de­loc cro­ma­tic, dar, pen­tru că se pot cu­le­ge du­pă doar 100 de zi­le de cul­tu­ră, sunt in­di­cați pen­tru re­gi­u­ni­le mai reci. La fel de bun es­te și soi­ul ‘Mu­ra­sa­ki’ cu coa­jă roz-roșie, pul­pă al­bă și aro­mă de cas­ta­ne, în timp ce soi­ul cu pul­pă gal­be­nă ‘Bo­ni­ta’ es­te pre­fe­ra­tul ce­lor ca­re con­su­mă cu plă­ce­re cartofi pră­jiți. Chiar și une­le soi­uri de­co­ra­ti­ve fac tu­ber­cu­li gus­toși, dar tre­bu­ie să vă asi­gu­rați încă de la cum­pă­ra­re că ră­sa­du­ri­le nu au fost tra­ta­te chi­mic.

Plan­te­le exo­ti­ce pot fi plan­ta­te afară abia când tem­pe­ra­tu­ri­le noc­tur­ne nu mai scad sub 10 °C. În pre­a­la­bil es­te bi­ne să încor­po­rați com­post din be­lșug (3-5 l/mp) în groa­pa de plan­ta­re, pre­cum și puți­nă făi­nă de oa­se (70-100 g/mp). Cel mai bi­ne es­te să mo­de­lați ba­ra­je la­te de 60 cm, ușor înă­lța­te, și să plan­tați câte un ră­sad în mij­loc, la in­ter­va­le de 30-40 cm. Cul­tu­ra pe fo­lie nea­gră pro­mi­te re­col­te bo­ga­te, pen­tru că me­nți­ne con­stan­tă umi­di­ta­tea so­lu­lui. Aco­pe­riți doar fâșia de pă­mânt cu plan­te, pen­tru ca lăs­ta­rii să fa­că ră­dă­cini în spați­i­le goa­le și să ab­soar­bă mai mul­tă apă și sub­sta­nțe nu­tri­ti­ve. Plan­te­le cul­ti­va­te în ghi­ve­ce tre­bu­ie uda­te re­gu­lat.

46 Car­to­fii dulci sunt ușor de îngri­jit. Ace­as­tă plan­tă cu­ce­rește mu­lți gră­di­nari în ul­ti­ma vre­me. Căl­du­ra, apa și spați­ul su­fi­ci­ent sunt lu­cru­ri­le de ca­re e ne­voie pen­tru o re­col­tă bo­ga­tă

Într-un loc înso­rit, car­to­fii dulci pot crește chiar și pe bal­con, în ghi­ve­ce, jar­di­ni­e­re sau su­por­turi sus­pen­da­te cu un vo­lum de mi­ni­mum 10 li­tri. Lăs­ta­rii lun­gi pot fi lă­sați să atârne sau pot fi ori­en­tați spre un su­port de căță­rat, dând naște­re ast­fel unor pe­reți ver­zi pro­tec­tori Roșii, pur­pu­rii, por­to­ca­lii sau găl­bui: tu­ber­cu­lii dulci au cu­lori și gus­turi di­fe­ri­te. În fun­cție de soi, aro­ma poa­te fi de mig­da­lă dul­ce sau poa­te amin­ti de cas­ta­ne

Până la re­col­tă trec 100-140 de zi­le. Cu cât tu­ber­cu­lii stau mai mult în strat, cu atât de­vin mai groși. Gus­tul se dez­vol­tă pe de­plin du­pă 2-3 săp­tă­mâni. Im­por­tant: înain­te de de­po­zi­ta­rea într-un loc cald lă­sați bul­bii să se coa­că încă 10 zi­le. Tem­pe­ra­tu­ra de păs­tra­re es­te de 12-14 °C

Flo­ri­le de un vi­o­let pa­lid apar va­ra târziu. De obi­cei, soi­u­ri­le ca­re fac cei mai mu­lți tu­ber­cu­li fac puți­ne flori și, ca la zo­re­le și ro­chița-rându­ni­cii (plan­te strâns înru­di­te), flo­ri­le se des­chid di­mi­neața de­vre­me, iar du­pă-amia­za sunt de­ja ofi­li­te

Pen­tru pre­ger­mi­na­re, tu­ber­cu­lii se pun în lă­dițe pla­te, cu pă­mânt de cul­tu­ră ușor umed. Mu­gu­rii nu tre­bu­ie aco­pe­riți cu pă­mânt. Plan­te­le prind ră­dă­cini doar la tem­pe­ra­turi de 22 până la 25 °C, într-un loc lu­mi­nos, dar nu în plin soa­re

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.